Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: 71 389-05-19

Ustawienia


Opcja ta składa się z dwudziestu dwóch możliwych ustawień parametrów programu. Ustawienia dokonane w ramach danej sesji są zapamiętywane w pliku dyskowym i wczytywane przy następnym uruchomieniu programu. Zostaną one kolejno omówione poniżej.

Ustawienia standardowe umożliwiają wgranie autorskich ustawień parametrów programu.

System domów horoskopowych umożliwia przeprowadzanie obliczeń wg systemu Campanusa, Regiomontanusa, Placidusa, Porfiriusza, Kocha i domów równych wg Asc lub MC. Aktualnie wybrany system domów zapamiętywany jest w pliku dyskowym. Przy odtwarzaniu horoskopów zachowywany jest zastosowany dla nich system domów horoskopowych. Przy wprowadzaniu nowej osoby, a także sporządzaniu tranzytów, solariusza, lunariusza itp. stosowany jest system domów zgodnie z ustawieniami menu. Gdy czas urodzenia jest nieznany, można sporządzić horoskop bez wykreślania domów, a horoskop sporządzany jest na godzinę 12:00. Standardowo ustawiony jest system domów Placidusa.

Czas obliczeń, który można wybrać opcjonalnie, to czas efemerydalny, bądź rzeczywisty. Wszelkie tablice efemerydalne zgodnie z rezolucją Międzynarodowej Unii Astronomicznej sporządzane są w czasie efemerydalnym, a dokładniej Ziemskim Czasie Dynamicznym (TDT). W życiu codziennym stosujemy natomiast czas urzędowy, strefowy, powiązany z czasem uniwersalnym (GMT). W obecnej chwili czasy GMT i TDT różnią się o 67 sekund i różnica ta systematycznie rośnie, co wynika z niejednorodności ruchu obrotowego Ziemi. W początku naszej ery czasy te różniły się o blisko 3 godziny, im wcześniej cofniemy się w czasie, tym różnica ta okaże się większa. Oczywiście dla obliczeń astrologicznych dzisiejsza różnica czasów GMT i TDT nie ma aż tak wielkiego znaczenia, jednak powinniśmy stosować używany czas rzeczywisty, który ustawiony jest w programie standardowo. Gdyby jednak ktoś chciał porównać pozycje planet obliczone uprzednio przy pomocy tablic efemeryd, może skorzystać z tej opcji i wybrać czas efemerydalny.

Czas miejscowy był powszechnie używany w okresie, gdy nie wprowadzono jeszcze czasu strefowego. Dla tych czasów umożliwiamy korzystanie z czasu słonecznego miejscowego prawdziwego lub średniego. W czasie prawdziwym słonecznym miejscowym słońce góruje nad danym miejscem punktualnie o godzinie 12.00. Czas ten różni się nieco od średniego czasu słonecznego miejscowego, który zazwyczas stosowany jest w programach astrologicznych i jest duzym uproszczeniem. Różnica ta wynika z niejednostajności ruchu Ziemi wokół Słońca i określa ją tzw. równanie czasu. Na początku listopada czas miejscowy prawdziwy jest większy od średniego o około 16 minut, w połowie lutego jest mniejszy o około 14 minut. W połowie kwietnia i czerwca, na początku września i pod koniec grudnia oba czasy są równe. Czas miejscowy był stosowany do roku 1884, w którym wprowadzono strefy czasowe. Standardowo ustawiono czas miejscowy prawdziwy.

Zodiak - można wybrać zodiak tropikalny (zwrotnikowy), stosowany w astrologii zachodniej, w którym punkt równonocy wiosennej jest punktem 0° Barana i stanowi początek zodiaku przesuwając się na tle gwiazd, co wywołane jest zjawiskiem precesji bądź syderyczny (gwiazdowy), stosowany w astrologii wedyjskiej i mający niezmiennie swój początek w gwiazdozbiorze Barana. Można wybrać jedną z pięciu różnych ayanams (Lahiri, Krishnamurti, B.V.Raman, Fagan-Bradley i Galaktyczna Równikowa 5° Strzelca, związana z centrum Galaktyki). Systemy obliczania ayanams różnią się praktycznie jedynie przyjętą datą początkową, w której oba równiki: zwrotnikowy i gwiazdowy pokrywały się ze sobą i odzwierciedlają kątową różnicę między oboma zodiakami, dla danej daty, powiązaną ze zjawiskiem precesji. Standardowo przyjęty jest zodiak tropikalny.Podświetlane opisy stopni zodiakalnych uaktywniane są po najechaniu myszką na punkt określający położenie planety na kole podziałki stopniowej horoskopu dla horoskopów radixowych i efemerydalnych. Można wybrać zamiennie podświetlanie krótkich opisów interpretacyjnych symboli sabiańskich dla świateł i osi horoskopu. Istnieje możliwość rezygnacji z podświetlania opisów interpretacyjnych. Standardowo ustawiono wyświetlanie opisów stopni zodiakalnych, jak przedstawiono poniżej.Zakres aspektów można deklarować według własnego uznania. Deklaracja ta polega na określeniu własnego zakresu oddziaływania aspektów w tabeli, wpisując poszczególne wartości dla par planet, aspektów i typów horoskopów. Umożliwia to precyzyjną deklarację własnych wartości. W celu ułatwienia wpisów, program umożliwia podświetlenie całej kolumny lub wiersza i wpisanie w nie wybranej wartoœci zakresu oddziaływania aspektu. Dla tranzytów, progresji i dyrekcji można deklarować zakres aspektów w stopniach. Wartości te są jednakowe dla wszystkich planet i aspektów głównych i połówkowe dla aspektów małych.
Dla opisów interpretacyjnych można zdefiniować procentowy zakresu końca domu, dla którego przebywająca w nim planeta będzie traktowana już tak, jak będąca w domu następnym, gdyż faktycznie na ten dom już oddziałuje. Można przyjąć opcjonalnie standardowy zakres oddziaływania aspektów Astrologa.

Linie aspektów wewnątrz koła horoskopu są standardowo wykreślane, harmonijne kolorem zielonym, a nieharmonijne - czerwonym. Gdyby jednak Użytkownikowi z jakiś przyczyn zaciemniało to obraz horoskopu lub utrudniało jego kontemplację, ma możliwość rezygnacji z wykreślania linii łączących planety, tworzące ze sobą aspekty główne.

Linie domów mogą być wycinane bądź nie przez nasuwające się na nie planety.Wybór pozostawiamy Użytkownikowi, standardowo linie domów są wycinane przez planety.

Bieg Jałowy Księżyca może być badany dla horoskopów rzeczywistych. Gdy Księżyc znajdzie się w biegu jałowym, to znaczy do końca znaku nie utworzy żadnego aspektu głównego, informacja ta ukaże się na formularzu horoskopowym. Można deklarować, czy półsekstyl i kwinkunks włączyć do badania biegu jałowego, czy nie, czy tylko kwinkunks. Użytkownik bardzo wolnego komputera, chcąc przyspieszyć wykreślanie horoskopu może z tej możliwości zrezygnować, szczególnie gdy informacja o biegu jałowym Księżyca nie jest dla niego z różnych względów interesująca. Standardowo w badaniu biegu jałowego nie uwzględnianiany jest półsekstyl.

Godzina planetarna jest standardowo obliczana i umożliwia wyświetlanie planety władającej urodzeniową godziną planetarną. Godzinę planetarną określa się przez podział dnia i nocy na 12 równych części władanych cyklicznie przez 7 planet - od Słońca do Saturna w ściśle określonej kolejności.

Sygnifikatory zdrowia to hyleg, alkachod, apheta i anareta. Mogą być one wyznaczone i wyświetlone w lewej części horoskopu poniżej układu planetarnego. Standardowo nie są one obliczane.

Węzeł Księżycowy - opcja umożliwia obliczanie średniego lub prawdziwego węzła księżycowego. Standardowo obliczany jest średni węzeł księżycowy.

Wyświetlane obiekty - podopcja umożliwia wybranie wykreślania w horoskopach Ceres, Eris, Lilith i Chirona. Użytkownik może tu faktycznie zadeklarować czy zalicza Ceres i Eris do planet, czy planetoid. Standardowo przyjęto wykreślanie wszystkich wymienionych powyżej obiektów.

Figury planetarne mogą być wykreślane z uwzględnieniem Asc, MC, Węzłów Księzycowych lub Czarnego Księzyca. Zwiększa to znacznie ilość tworzonych figur planetarnych, toteż wybór pozostawiamy Użytkownikowi. Dodatkowo można określić czy mają być wyświetlane figury planetarne, będące składowymi innych figur. Standardowo zadeklarowano uwzględnianie Asc, MC, Węzłów Księżycowych i Lilith bez wykreślania figur składowych.

Władztwo planetarne może być pojedyncze, z uwzględnieniem władztwa Ceres w Pannie i Eris w Byku, podwójne, z uwzględnieniem podwójnego władztwa Merkurego w Bliźniętach i Pannie i Wenus w Byku i Wadze, tradycyjne władztwo Marsa w Baranie i Skorpionie, Jowisza w Strzelcu i Rybach i Saturna w Koziorożcu i Wodniku lub własne zadeklarowane przez Użytkownika, jak przedstawiono poniżej.Standardowo przyjeto władztwo pojedyncze, uwzględniające władztwo Ceres w Pannie i Eris w Byku.

Domy predykcyjne mogą być wykreślane bądź nie. Ustawinie jest obowiązujące dla danej sesji, jednak dla każdego horoskopu predykcyjnego można indywidualnie deklarować wykreślane bądź nie domów predykcyjnych przez zaznaczenie odnośnego pola wyboru na formularzu wyboru daty predykcji. Standardowo nie wykreśla się domów predykcyjnych.

Aspekty do wierzchołków domów mogą być wykreślane na życzenie Użytkownika. Zmieniany jest wówczas wygląd tabeli aspektów oraz tabeli jakości i żywiołów.Standardowo nie wykreśla się aspektów do wierzchołków domów.

Interpretacje dotyczą opisów interpretacyjnych horoskopowych bądź okresowych. Opisy horoskopów mogą być sortowane tematycznie bądź planetarnie. Opisy okresowe sortowane są w sposób chronologiczny, planetarny lub pośrednio planetarno - chronologicznie. Standardowo przyjeto tematyczen sortowanie horoskopów i chronologiczne sortowanie opisów okresowych.

Kolorystyka horoskopów - opcja umożliwia wybór koloru tła horoskopu i planet z sześciu dostępnych wzorców przedstawionych poniżej.Standardowo ustawione jest tło białe i obraz kolorowy.

Kolorystyka formularzy może być deklarowana. Można wybrać jeden z dwóch zaproponowanych wzorców lub modyfikować kolorystykę formularza według własnego uznania korzystając z wzorca trzeciego.Kolorystyka oprócz względów czysto estetycznych wyróżnia grupy wprowadzanych danych - pamięciowych, personalnych i geograficznych. Standardowo wybrany jest wzorzec pierwszy.

Orientacja horoskopów - opcja umożliwia wybór orientacji pionowej lub poziomej. Standardowo wybrana jest orientacja pionowa. Jednak na życzenie Użytkownika lub gdy pionowa rozdzielczość ekranu jest zbyt mała, program stosuje orientację poziomą, jak przedstawiono poniżej.Wydruki horoskopowe natomiast zawsze zachowują orientację pionową.

Drukarka - opcja umożliwia wybór druku kolorowego lub czarno-białego. Standardowo wybrany jest druk kolorowy.