Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Ustawienia


Opcja ta składa się z dwudziestu dwóch możliwych ustawień parametrów programu. Ustawienia dokonane w ramach danej sesji są zapamiętywane w pliku dyskowym i wczytywane przy następnym uruchomieniu programu. W werski 4.2 zostaly one zebrane na jednym formularzu, przedstawionym poniżej i zostana kolejno omowione.Podzielono je na trzy podstawowe grupy: wygląd horoskopu, obliczenia i formularze oraz władztwo planetarne, opisy interpretacyjne, druk i plik PDF.

Ustawienia standardowe umożliwiają wgranie autorskich ustawień parametrów programu.

System domów horoskopowych umożliwia przeprowadzanie obliczeń wg systemu Campanusa, Regiomontanusa, Placidusa, Porfiriusza, Kocha, Alcabitiusa i domów Topocentrycznych oraz równych wg Asc lub MC. Aktualnie wybrany system domów zapamiętywany jest w pliku dyskowym. Przy odtwarzaniu horoskopów zachowywany jest zastosowany dla nich system domów horoskopowych. Przy wprowadzaniu nowej osoby, a także sporządzaniu tranzytów, solariusza, lunariusza itp. stosowany jest system domów zgodnie z ustawieniami menu. Gdy czas urodzenia jest nieznany, można sporządzić horoskop bez wykreślania domów, a horoskop sporządzany jest na godzinę 12:00. Standardowo ustawiony jest system domów Placidusa.

Kolorystyka horoskopów - opcja umożliwia wybór koloru tła horoskopu i planet z siedmiu dostępnych wzorców.
Od wersji 4.1 dodatkowo można deklarować włączenie kolorystyki pól aspektów i żywiołów oraz term egipskich i aspektów małych. Zaznaczenie odnosnych pól wyboru umożliwia włączenie odnośnych elementów do wykreślanych horoskopów. Standardowo kolorystyka pól i żywiołów jest włączona, aspekty małe również, a termy egipskie są wyświetlane.
Wybrany wygląd horoskopu modyfikowany jest w na obrazie w prawym, dolnym rogu. Standardowo ustawione jest tło białe i obraz kolorowy.Aspekty do wierzchołków domów mogą być wykreślane na życzenie Użytkownika. Zmieniany jest wówczas wygląd tabeli aspektów oraz tabeli jakości i żywiołów. Przykładowe horoskop z uwzględnieniem aspektów do wierzchołków domów przedstawiono poniżej.Standardowo nie wykreśla się aspektów do wierzchołków domów.

Domy predykcyjne mogą być wykreślane bądź nie. Ustawinie jest obowiązujące dla danej sesji, jednak dla każdego horoskopu predykcyjnego można indywidualnie deklarować wykreślane bądź nie domów predykcyjnych przez zaznaczenie odnośnego pola wyboru na formularzu wyboru daty predykcji. Standardowo nie wykreśla się domów predykcyjnych.

Linie aspektów wewnątrz koła horoskopu są standardowo wykreślane, harmonijne kolorem zielonym, a nieharmonijne - czerwonym. Gdyby jednak Użytkownikowi z jakiś przyczyn zaciemniało to obraz horoskopu lub utrudniało jego kontemplację, ma możliwość rezygnacji z wykreślania linii łączących planety, tworzące ze sobą aspekty główne.

Linie domów mogą być wycinane bądź nie przez nasuwające się na nie planety.Wybór pozostawiamy Użytkownikowi, standardowo linie domów są wycinane przez planety.

Wyświetlane obiekty - podopcja umożliwia od wersji 4.0 wybranie wykreślania w horoskopach Ceres, Eris, Lilith i Chirona. Użytkownik może tu faktycznie zadeklarować czy zalicza Ceres i Eris do planet, czy planetoid. Standardowo przyjęto wykreślanie wszystkich wymienionych powyżej obiektów.
Od wersji 4.1 występuje połączona opcja wyboru obiektów uwzględnianych w horoskopach i figurach planetarnych na jednym formularzu wyboru. Do obiektów, które mogą być wyświetlane w horoskopach oprócz Ceres, Eris, Lilith i Chirona dołączono Vertex i Punkt Szczęścia, ale można wybrać jedynie cztery z sześciu możliwych do wyboru obiektów.
Figury planetarne mogą być wykreślane z uwzględnieniem Asc, MC, Węzłów Księzycowych, Lilith, Chirona, Ceres i Eris. Zwiększa to znacznie ilość tworzonych figur planetarnych, toteż wybór pozostawiamy Użytkownikowi. Dodatkowo można określić czy mają być wyświetlane figury planetarne, będące składowymi innych figur. Standardowo zadeklarowano uwzględnianie Ceres i Eris bez wykreślania figur składowych. Formularz wyboru wyświetlanych obiektów pokazano poniżej.Zakres aspektów można deklarować według własnego uznania. Deklaracja ta polega na określeniu własnego zakresu oddziaływania aspektów w tabeli, wpisując poszczególne wartości dla par planet, aspektów i typów horoskopów. Umożliwia to precyzyjną deklarację własnych wartości. W celu ułatwienia wpisów, program umożliwia podświetlenie całej kolumny lub wiersza i wpisanie w nie wybranej wartoœci zakresu oddziaływania aspektu. W wersji 4.1, przedstawionej poniżej po prawej, można deklarować wiele różnych zakresów aspektów i zapisywać je w plikach dyskowych, a następnie wczytywać je za pomocą rozwijalnego okienka jako aktualnie wybrany zakres. Dla tranzytów, progresji i dyrekcji można deklarować zakres aspektów w stopniach. Wartości te są jednakowe dla wszystkich planet i aspektów głównych i połówkowe dla aspektów małych.
Dla opisów interpretacyjnych można zdefiniować procentowy zakresu końca domu, dla którego przebywająca w nim planeta będzie traktowana już tak, jak będąca w domu następnym, gdyż fa ktycznie na ten dom już oddziałuje. Można przyjąć opcjonalnie standardowy zakres oddziaływania aspektów Astrologa.Podświetlane opisy stopni zodiakalnych uaktywniane są po najechaniu myszką na punkt określający położenie planety na kole podziałki stopniowej horoskopu dla horoskopów radixowych i efemerydalnych. Można wybrać zamiennie podświetlanie krótkich opisów interpretacyjnych symboli sabiańskich dla świateł i osi horoskopu. Istnieje możliwość rezygnacji z podświetlania opisów interpretacyjnych. Standardowo ustawiono wyświetlanie opisów stopni zodiakalnych, jak przedstawiono poniżej po lewej w wersji 4.0, ale można też wybrać wyświetlanie opisów symboli sabiańskich, jak po kazano po prawej na przykładzie wersji 4.1.

Styl horoskopu wedyjskiego - opcja umożliwia wykreślanie horoskopu wedyjskiego w dwóch stylach: północnoindyjskim i południowoindyjskim.

Zodiak - można wybrać zodiak tropikalny (zwrotnikowy), stosowany w astrologii zachodniej, w którym punkt równonocy wiosennej jest punktem 0° Barana i stanowi początek zodiaku przesuwając się na tle gwiazd, co wywołane jest zjawiskiem precesji bądź syderyczny (gwiazdowy), stosowany w astrologii wedyjskiej i mający niezmiennie swój początek w gwiazdozbiorze Barana. Można wybrać jedną z pięciu różnych ayanams (Lahiri, Krishnamurti, B.V.Raman, Fagan-Bradley i Galaktyczna Równikowa 5° Strzelca, związana z centrum Galaktyki). Systemy obliczania ayanams różnią się praktycznie jedynie przyjętą datą początkową, w której oba równiki: zwrotnikowy i gwiazdowy pokrywały się ze sobą i odzwierciedlają kątową różnicę między oboma zodiakami, dla danej daty, powiązaną ze zjawiskiem precesji. Standardowo przyjęty jest zodiak tropikalny.
W horoskopie ayanamsa wyświetlana jest w prawym górnym rogu formularza, jak pokazano poniżej.Węzeł Księżycowy - opcja umożliwia obliczanie średniego lub prawdziwego węzła księżycowego. Standardowo obliczany jest średni węzeł księżycowy.

Termy mogą być wykreślane lub nie, można wybrać termy egipskie lub ptolemejskie. Najeżdżając myszą na biały punkt planety na termie, ukazuje się opis podający stopień planety w znaku zodiaku, planetę władającą termą oraz planetarny dekanat.

Czas obliczeń, który można wybrać opcjonalnie, to czas efemerydalny, bądź rzeczywisty. Wszelkie tablice efemerydalne zgodnie z rezolucją Międzynarodowej Unii Astronomicznej sporządzane są w czasie efemerydalnym, a dokładniej Ziemskim Czasie Dynamicznym (TDT). W życiu codziennym stosujemy natomiast czas urzędowy, strefowy, powiązany z czasem uniwersalnym (GMT). W obecnej chwili czasy GMT i TDT różnią się o 73 sekundy i różnica ta systematycznie rośnie, co wynika z niejednorodności ruchu obrotowego Ziemi. W początku naszej ery czasy te różniły się o blisko 3 godziny, im wcześniej cofniemy się w czasie, tym różnica ta okaże się większa. Oczywiście dla obliczeń astrologicznych dzisiejsza różnica czasów GMT i TDT nie ma aż tak wielkiego znaczenia, jednak powinniśmy stosować używany czas rzeczywisty, który ustawiony jest w programie na stałe. Gdyby jednak ktoś chciał porównać pozycje planet obliczone uprzednio przy pomocy tablic efemeryd, może poprosić o jego odblokowanie i skorzystać z tej opcji i w ybrać czas efemerydalny.

Czas miejscowy był powszechnie używany w okresie, gdy nie wprowadzono jeszcze czasu strefowego. Dla tych czasów umożliwiamy korzystanie z czasu słonecznego miejscowego prawdziwego lub średniego. W czasie prawdziwym słonecznym miejscowym słońce góruje nad danym miejscem punktualnie o godzinie 12.00. Czas ten pokazywały zegary słoneczne i różni się on nieco od średniego czasu słonecznego miejscowego, który został wprowadzony około roku 1360, gdy zaczęto stosować zegary mechaniczne. Różnica między oboma czasami wynika z niejednostajności ruchu Ziemi wokół Słońca i określa ją tzw. równanie czasu. Na początku listopada czas miejscowy prawdziwy jest większy od średniego o około 16 minut, w połowie lutego jest mniejszy o około 14 minut. W połowie kwietnia i czerwca, na początku września i pod koniec grudnia oba czasy są równe. Czas miejscowy był stosowany do roku 1884, w którym wprowadzono strefy czasowe. Standardowo ustawiono czas miejscowy œredni.

Godzina planetarna jest standardowo obliczana i umożliwia wyświetlanie planety władającej urodzeniową godziną planetarną. Godzinę planetarną określa się przez podział dnia i nocy na 12 równych części władanych cyklicznie przez 7 planet - od Słońca do Saturna w ściśle określonej kolejności.

Sygnifikatory zdrowia to hyleg, alkachod, apheta i anareta. Mogą być one wyznaczone i wyświetlone w lewej części horoskopu poniżej układu planetarnego. Standardowo nie są one obliczane.

Planety OOB Jeżeli wartoœć deklinacji przekracza 23°28'N/S to planeta jest planetą OOB (Out of Bounds), co znaczy poza granicami. Program umożliwia obliczanie planet OOB.

Bieg Jałowy Księżyca może być badany dla horoskopów rzeczywistych. Gdy Księżyc znajdzie się w biegu jałowym, to znaczy do końca znaku nie utworzy żadnego aspektu głównego, informacja ta ukaże się na formularzu horoskopowym. Można deklarować, czy półsekstyl i kwinkunks włączyć do badania biegu jałowego, czy nie, czy tylko kwinkunks. Użytkownik bardzo wolnego komputera, chcąc przyspieszyć wykreślanie horoskopu może z tej możliwości zrezygnować, szczególnie gdy informacja o biegu jałowym Księżyca nie jest dla niego z różnych względów interesująca. Standardowo w badaniu biegu jałowego nie uwzględnianiany jest półsekstyl.

Obliczenia wedyjskie - w tej opcji można wybrać czy w horoskopie wedyjskim mają być obliczane diagramy podziałowe Divisional, obliczane okresy Dashas Maha / Buktiv, czy Dashas PratyAntar dla wybranej Planety.

Kolorystyka formularzy może być deklarowana. Można wybrać jeden z dwóch zaproponowanych wzorców lub modyfikować kolorystykę formularza według własnego uznania korzystając z wzorca trzeciego, jak przedstawiono poniżej po lewej w wersji 4.0 lub wybrać jeden z czterech wzorców jak przedstawiono poniżej.Kolorystyka oprócz względów czysto estetycznych wyróżnia grupy wprowadzanych danych - pamięciowych, personalnych i geograficznych. Standardowo wybrany jest wzorzec pierwszy.

Orientacja horoskopów - opcja umożliwia wybór orientacji pionowej lub poziomej. Standardowo wybrana jest orientacja pionowa. Jednak na życzenie Użytkownika lub gdy pionowa rozdzielczość ekranu jest zbyt mała, program stosuje orientację poziomą. Wydruki horoskopowe natomiast zawsze zachowują orientację pionową.
Poniżej przedstawiono horoskop w orientacji poziomej bez kolorowania pól aspektów w wersji 4.0 i z kolorowanymi polami aspektów w wersji 4.1.

Centrowanie horoskopów - opcja umożliwia wybór, czy horoskopy mają być ustawiane pośrodku ekranu, czy pozostawać w miejscu ich umieszczenia przez Użytkownika. Standardowo wybrane jest centrowanie.

Styl XP - opcja pozwala wyświetlać formularze w dwóch różnych stylach, można wyłączyć styl XP otrzymując wklęsłe okienka i inny wygląd kalendarzy.Animacja Układu Słonecznego - opcja wprowadza zdecydować czy na ekranie wyboru opcji programu ma działać animacja Układu Słonecznego, czy ma być ona wyłączona. W wypadku zaniku animacji wystarczy lekko przesunąć formularz.

Skala tekstu i rozdzielczość - na formularzu ustawień konfiguracyjnych odczytywana jest skalę tekstu i rozdzielczość ekranu.

Ustawienia w opcjach menu - opcja pozwala odczytać jakie inne ustawienia są dostępne w programowym menu.

Władztwo planetarne może być pojedyncze, z uwzględnieniem władztwa Ceres w Pannie i Eris w Byku, podwójne, z uwzględnieniem podwójnego władztwa Merkurego w Bliźniętach i Pannie i Wenus w Byku i Wadze, tradycyjne władztwo Marsa w Baranie i Skorpionie, Jowisza w Strzelcu i Rybach i Saturna w Koziorożcu i Wodniku lub własne zadeklarowane przez Użytkownika, jak przedstawiono poniżej.Standardowo przyjeto władztwo pojedyncze, uwzględniające władztwo Ceres w Pannie i Eris w Byku.

Interpretacje dotyczą opisów interpretacyjnych horoskopowych bądź okresowych. Opisy horoskopów mogą być sortowane tematycznie bądź planetarnie. Opisy okresowe sortowane są w sposób chronologiczny, planetarny lub pośrednio planetarno - chronologicznie. Standardowo przyjeto tematyczen sortowanie horoskopów i chronologiczne sortowanie opisów okresowych.

Druk i plik PDF - opcja umożliwia wybór druku kolorowego lub czarno-białego. Standardowo wybrany jest druk kolorowy.
Można zadeklarować też nadawanie automatyczne plikom PDF nazw związanych z wykreślanym horoskopem lub formularzem.