Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Tranzyty


Program umożliwia wybranie jednej z kilku podopcji tranzytowych:
horoskop tranzytowy, zegar tranzytowy, tranzyty okresowe, szukanie aspektu do planety lub wierzchołka radix oraz szukanie figur tranzytowych.
Od wersji 4.1 dodano podopcje tabel aspektów do planety radix i wierzchołka domu oraz miesięczny kalendarz tranzytowy.

Horoskop tranzytowy przedstawia aktualne pozycje planet tranzytujących w stosunku do planet radixowych (lub planet bazowych z horoskopu wywołanego ze spisu bieżącego). Planety radixowe (bazowe) umieszczone są w kole wewnętrznym, a tranzytujące w zewnętrznym. Korzystając z przycisków menu, można wybrać krok czasowy i obserwować przesuwające się planety tranzytujące w stosunku do planet radixowych (bazowych). Krok można modyfikować od 1 minuty do 100 lat. Można wybrać konkretną planetę, pewną ich grupę lub wszystkie. W tabelach aspektów przedstawiono aspekty planet tranzytujących do radixowych (bazowych) i tranzytujących między sobą.
W wersji 4.1 (horoskop po prawej) opcjonalnie dodano kolorystykę żywiołów znaków zodiaku oraz pól aspektów w tabeli, w celu poprawy ich widoczności (harmonijne - zielone, nieharmonijne - czerwone, koniunkcje - żółte, aspekty małe - szare).

Zegar tranzytowy umożliwia nałożenie aktualnego horoskopu dla czasu zegara komputera i miejscowości określonej w pliku zegar.txt na horoskop radixowy. Zegar tranzytowy uaktualniany jest co minutę. Po lewej stronie horoskopu zegara tranzytowego wyświetlone są pozycje aktualnych domów i planet. Można wyświetlać tabele aspektów lub je pomijać. Miejscowość można zmieniać, a obraz horoskopowy wydrukować, skopiować lub zapisać na dysk.
W wersji 4.1 (horoskop po prawej) opcjonalnie dodano termy egipskie, kolorystykę żywiołów znaków zodiaku oraz pól aspektów w tabeli.

Tranzyty okresowe podzielono na szereg podopcji, które wybiera się z odrębnego formularza, przedstawionego poniżej w wersji 4.0 o rozmiarze 600*800 pikseli po lewej i 700*1000 pikseli w wersji 4.1 po prawej.

Na wstępie należy wybrać prezentację tabelaryczną lub graficzną. Po zadeklarowaniu prezentacji tabelarycznej można śledzić aspekty tworzone z planetami i wierzchołkami domów radixowych (bazowych) przez wszystkie lub wybrane planety. Prezentacja aspektów tworzonych przez planety tranzytujące może być dokonana w formie wierszowej przybliżonej i dokładnej lub kolumnowej. Następnie określa się okres czasu, jaki zamierzamy poddać analizie. Zadeklarować można okres kalendarzowy, np. miesięczny lub roczny, określony, podając początkowe i końcowe miesiące i lata lub 10-letni i 100-letni, deklarując określony miesiąc lub rok początkowy. Poniżej przedstawiono przykładową prezentację kolumnową miesięczną planet lekkich oraz miesięczną i roczną ciężkich, która pokazuje również momenty wejścia planety w 2° pas od dokładnego aspektu.
Od wersji 4.1 (obraz po prawej) umożliwiono przewijanie tabelii jej wielostronicowy wydruk w formacie pdf, a także zaznaczono kolorysycznie pola aspektów harmonijnych, nieharmonijnych i koniunkcji.


Wydruk w formacie pdf jak i na drukarce może być kolorowy lub czano-biały w zależności od ustawienia koloru wydruku drukarki w ustawieniach menu. Tabelę aspektów można skopiować na pasek i wywołać w dowolnym momencie danej sesji, przy czym kopię formulatrza można przewijać identycznie jak oryginalny formularz. Można też zapisać obraz formularza jako bitmapę.

Aspekty tranzytowe można wykreślać także w formie prezentacji wierszowej przybliżonej lub dokładnej. Poniżej przedstawiono przybliżoną roczną prezentację planet ciężkich w obu wersjach programu Astrolog 4.0 po lewej i 4.1 po prawej.

Natomiast miesięczną przybliżoną prezentację planet lekkich w obu wersjach programu Astrolog 4.0 po lewej i 4.1 po prawej uwidoczniono poniżej.

Aspekty tranzytowe można tez wykreślać w prezentacji wierszowej dokładnej, co wiąże się z częstszym obliczaniem pozycji wybranych planet tranzytowych. Po lewej przedstawiono wierszową dwumiesięczną dokładną prezentację planet lekkich, po prawej sześciomiesięczną dokładną prezentację planet ciężkich w wersji 4.1.


W wersji 4.2 tranzyty okresowe a także tranzytowe opisy interpretacyjne rozszerzono o aspekty planetoid.Prezentacja graficzna podzielona jest na śledzenie tranzytów Asc, MC lub wybranych planet do radixu, aspektów tranzytowych wybranej planety do radixu bądź planet do wybranego elementu radixu. Pierwszy przykład przedstawia roczne tranzyty planet lekkich do radixu.a drugi roczne tranzyty planet lekkich do radixowego Urana.Tranzyty wybranych planet do radixu podzielono na planety i domy radix wybierane poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. Można wybierać dowolne grupy planet śledząc aspekty tworzone przez planety tranzytujące. Położenia planet i domów radix przedstawiono liniami poziomymi. Aspekty harmonijne miedzy planetami tranzytującymi, a radixowymi przedstawiono kolorem zielonym, a nieharmonijne czerwonym. Poniżej uwidoczniono miesięczne tranzyty Słońca do radixu.Prezentacja graficzna umożliwia śledzenie aspektów tranzytowych wybranej planety i to nawet wtedy gdy, nie dochodzi do ścisłego aspektu. W formie graficznej przedstawiony jest zakres 2° od dokładnego aspektu i odchyłka aspektu wraz z biegnącym czasem. Doskonale widoczne są kolejne przejścia retrogradujących planet, jak w poniższym przykładzie aspektów tranzytowych Urana.Szukanie aspektu do planety lub wierzchołka domu rozpoczyna się od zadeklarowania z odrębnego formularza planety tranzytującej i radixowej lub radixowego wierzchołka domu i poszukiwanego aspektu głównego oraz wprowadzeniu daty początkowej, co uwidoczniono poniżej.Po znalezieniu aspektu, można poszukiwać następnego lub poprzedniego aspektu. Dzięki temu można znaleźć wszystkie kolejne przejścia tworzące zadany aspekt, łącznie z retrogradacyjnym. Szukane są naprzemian aspekty aplikacyjne i separacyjne do radixu (do horoskopu bazowego). Po znalezieniu aspektu wykreślany jest horoskop z podaniem dokładnego czasu aspektu, jak w poniższym przykładzie szukania sekstylu tranzytującego Słońca do radixowego Urana.Tabela aspektów do planety oraz do wierzchołka domu pozwala na wyszukanie nie tylko najbliższego ale wszystkich wybranych z formularza aspektów w wybranym z czasie. Jest to opcja dodana w wersji 4.1 Astrologa. Wyszukane aspekty pokazane są w tabeli z podaniem pozycji zodiakalnej planety tranzytowej i planety radixowej lub wierzchołka domu, do którego szukamy aspektów w zadanym czasie. Wybierając z tabeli określony aspekt można wykreślić dla niego horoskop tranzytowy, co pokazano poniżej.


Szukanie figur tanzytowych umożliwia wyszukanie wybranych figur dla wybranych planet tranzytujących i okresu czasu. W poniższym przykładzie wybrano okres miesięczny oraz wyszytkie figury planetarne i planety tranzytujące.Od wersji 4.1 dodano twardy prostokąt i figury pokazano w przewijalnej tabeli. W poniższym przykładzie wybrano okres roczny oraz wyszytkie figury planetarne i ciężkie planety tranzytujące. Figury, w których planety tworzą aspekty harmonijne wykreślono na tle zielonym, a nieharmonijne czerwonym. Dla okresu rocznego pozycje planet obliczane są co 4 godziny.

Dla okresu miesięcznego przyjęto obliczanie pozycji planetarnych co 20 minut, a dla okresu dziennego co minutę

Kalendarz tranzytowy to nowa opcja dodana w wersji 4.1. Kalendarz sporządzany jest dla okresu miesięcznego i uwzględnia zaćmienia Słońca i Księżyca, fazy Księżyca, ingresy planet tranzytujących w domy radixowe oraz aspekty tranzytowe do planet natalnych. Opcję tę pokazano poniżej po lewej, a jej przykładowy wydruk w formacie pdf po prawej.

Mundoskop tranzytowy (tMundoskop) to opcja dodana w wersji 4.2, zaproponowana przez Andrzeja Opejdę, współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Pierwszy Wertykał to koło wielkie przechodzące przez zenit i nadir, przecina ono koło horyzontu w punktach wschodu i zachodu i jest prostopadłe do południka astronomicznego. Planety tranzytujące i natalne przedstawione są w domach Campanusa Pierwszego Werykału. Z lewej strony podane są ich położenia w powyższych domach, a pod nimi aspekty utworzone przez planety tranzytujące z natalnymi w zakresie 2 stopni. Wykreślono koniunkcje, sekstyle, kwadratury, trygony i opozycje wraz z podaniem ich orbu, zaokrąglonego do 1 stopnia. Aspekty harmonijne zaznaczono kolorem zielonym, a nieharmonijne czerwonym. tMundoskop przedstawiono poniżej.