Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: 71 389-05-19

Tranzyty


Program umożliwia wybranie jednej z kilku podopcji tranzytowych:
horoskop tranzytowy, zegar tranzytowy, tranzyty okresowe, szukanie aspektu do planety lub wierzchołka radix oraz szukanie figur tranzytowych.

Horoskop tranzytowy przedstawia aktualne pozycje planet tranzytujących w stosunku do planet radixowych (lub planet bazowych z horoskopu wywołanego ze spisu bieżącego). Planety radixowe (bazowe) umieszczone są w kole wewnętrznym, a tranzytujące w zewnętrznym. Korzystając z przycisków menu, można wybrać krok czasowy i obserwować przesuwające się planety tranzytujące w stosunku do planet radixowych (bazowych). Krok można modyfikować od 1 minuty do 100 lat. Można wybrać konkretną planetę, pewną ich grupę lub wszystkie. W tabelach aspektów przedstawiono aspekty planet tranzytujących do radixowych (bazowych) i tranzytujących między sobą.Zegar tranzytowy umożliwia nałożenie aktualnego horoskopu dla czasu zegara komputera i miejscowości określonej w pliku zegar.txt na horoskop radixowy. Zegar tranzytowy uaktualniany jest co minutę. Po lewej stronie horoskopu zegara tranzytowego wyświetlone są pozycje aktualnych domów i planet. Można wyświetlać tabele aspektów lub je pomijać. Miejscowość można zmieniać, a obraz horoskopowy wydrukować, skopiować lub zapisać na dysk.Tranzyty okresowe podzielono na szereg podopcji, które wybiera się z odrębnego formularza. Na wstępie należy wybrać prezentację tabelaryczną lub graficzną. Po zadeklarowaniu prezentacji tabelarycznej można śledzić aspekty tworzone z planetami i wierzchołkami domów radixowych (bazowych) przez wszystkie lub wybrane planety. Prezentacja aspektów tworzonych przez planety tranzytujące może być dokonana w formie wierszowej przybliżonej i dokładnej lub kolumnowej. Następnie określa się okres czasu, jaki zamierzamy poddać analizie. Zadeklarować można okres kalendarzowy, np. miesięczny lub roczny, określony, podając początkowe i końcowe miesiące i lata lub 10-letni i 100-letni, deklarując określony miesiąc lub rok początkowy. Poniżej przedstawiono przykładową prezentację kolumnową miesięczną planet ciężkich, która pokazuje również momenty wejścia planety w 2° pas od dokładnego aspektu,oraz przybliżoną prezentację wierszową roczną planet ciężkich.Prezentacja graficzna podzielona jest na śledzenie tranzytów Asc, MC lub wybranych planet do radixu, aspektów tranzytowych wybranej planety do radixu bądź planet do wybranego elementu radixu. Pierwszy przykład przedstawia roczne tranzyty planet lekkich do radixu.a drugi roczne tranzyty planet lekkich do radixowego Urana.Tranzyty wybranych planet do radixu podzielono na planety i domy radix wybierane poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. Można wybierać dowolne grupy planet śledząc aspekty tworzone przez planety tranzytujące. Położenia planet i domów radix przedstawiono liniami poziomymi. Aspekty harmonijne miedzy planetami tranzytującymi, a radixowymi przedstawiono kolorem zielonym, a nieharmonijne czerwonym. Poniżej uwidoczniono miesięczne tranzyty Słońca do radixu.Prezentacja graficzna umożliwia śledzenie aspektów tranzytowych wybranej planety i to nawet wtedy gdy, nie dochodzi do ścisłego aspektu. W formie graficznej przedstawiony jest zakres 2° od dokładnego aspektu i odchyłka aspektu wraz z biegnącym czasem. Doskonale widoczne są kolejne przejścia retrogradujących planet, jak w poniższym przykładzie aspektów tranzytowych Urana.Szukanie aspektu do planety lub wierzchołka domu rozpoczyna się od zadeklarowania z odrębnego formularza planety tranzytującej i radixowej lub radixowego wierzchołka domu i poszukiwanego aspektu głównego oraz wprowadzeniu daty początkowej. Po znalezieniu aspektu, można poszukiwać następnego lub poprzedniego aspektu. Dzięki temu można znaleźć wszystkie kolejne przejścia tworzące zadany aspekt, łącznie z retrogradacyjnym. Szukane są naprzemian aspekty aplikacyjne i separacyjne do radixu (do horoskopu bazowego). Po znalezieniu aspektu wykreślany jest horoskop z podaniem dokładnego czasu aspektu, jak w poniższym przykładzie szukania sekstylu tranzytującego Słońca do radixowego Urana.Opcja szukania figur tanzytowych umożliwia wyszukanie wybranych figur dla wybranych planet tranzytujšcych i okresu czasu. W poniższym przykładzie wybrano okres miesięczny oraz wyszytkie figury planetarne i planety tranzytujące.