Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Spisy


Spisy stanowią bazę danych miast, osób lub innych danych horoskopowych wraz z odpowiednimi narzędziami edycyjnymi, sprawdzającymi, korekcyjnymi i konwertującymi. Program umożliwia również ich archiwizację. Spisy podzielone są na spisy danych horoskopowych, miast polskich i miast zagranicznych oraz tematyczne.

Spisy danych horoskopowych pozwalają w wygodny sposób przeglądać wszystkie rekordy dowolnego spisu oraz edytować je.
Poszczególne wprowadzone przez Użytkownika rekordy bazy danych wyświetlane są w tabeli w górnej części formularza. W dolnej części wyświetlany jest wybrany rekord wraz z podaniem pozycji planet i domów, a także wykreślane jest zminimalizowane kółko horoskopu. Numery rekordów bazy odpowiadają fizycznemu zapisowi ich na dysku.
Rekordy można przeglądać, zmieniać, usuwać lub wprowadzać nowe. Każdej operacji, celem łatwiejszej orientacji, przypisany jest określony kolor. Operacji przeglądania bazy - biały, zmieniania treści rekordów - żółty, dopisywania rekordów - zielony, a ich usuwania - czerwony. Po zadeklarowaniu jakiejkolwiek zmiany, należy ją potwierdzić lub wycofać się z operacji bez żadnych konsekwencji.
Spisy współpracują z umieszczonym u dołu formularza rozwijalnym okienkiem, mieszczącym alfabetycznie posortowane dane horoskopowe. Kliknięcie dowolnego rekordu powoduje uaktywnienie go w tabeli, można też wpisywać numer rekordu lub zmieniać go, posługując się przyciskami strzałkowymi.
W prawej, dolnej części formularza umieszczone jest okienko rozwijalne, pozwalające na wybór dowolnej bazy danych horoskopowych, spośród wszystkich spisów tematycznych.
Z lewej strony przestawiono spis osób w wersji 4.0, z prawej w wersji 4.1 wraz z jego kopią, którą można zrzucić na pasek i wywołać w dowolnym momencie.

Klikając w dowolną kolumnę tabeli, można według niej sortować spis danych horoskopowych. W wersji 4.1 można wydrukować pełną tabelę spisu tematycznego. Poniżej pokazano wydrukowaną w fomacie pdf drugą stronę spisu Postaci.Spis danych horoskopowych zawiera podopcję wyszukiwania danych. Po naciśnięciu przycisku "Szukanie danych" przechodzi się do odrębnego formularza, z którego można ustalić warunki wyszukiwania rekordów według podanego klucza. Z lewej strony formularza pojawiają się wyszczególnione warunki wyszukiwania, z prawej ustala się warunki wyszukiwania. U dołu w rozwijalnym okienku tekstowym pojawia się informacja o ilości rekordów podlegających aktualnemu wyszukiwaniu. Na początku i po naciśnięciu przycisku "Odtwórz pełny spis" jest to pełna ilość rekordów w wybranym spisie, po selekcji ilość ta zostaje zawężona, zgodnie z podanymi warunkami.

Wyszukiwać rekordy spełniające określone warunki można wg następującego klucza:
- Położenie wybranej planety w wybranym znaku zodiaku
- Położenie wybranej planety w wybranym domu horoskopowym
- Położenie wybranej planety w zadanym paśmie ekliptyki
- Retrogradacja wybranej planety
- Położenie wybranego wierzchołka domu w wybranym znaku zodiaku
- Położenie wybranego wierzchołka domu w zadanym paśmie ekliptyki
- Aspekt indywidualny - wybrany aspekt między dwoma wybranymi planetami
  tego samego rekordu
- Aspekty porównawcze - wybrany aspekt między wybraną planetą wybranego
  rekordu, a wybraną planetą innych rekordów
- Data urodzenia / wydarzenia - zakres dniowy spełniany przez przeszukiwane
  rekordy
- Godzina urodzenia / wydarzenia - zakres godzinowy spełniany przez
  przeszukiwane rekordy
- Miejscowość urodzenia / wydarzenia - rekordy o wybranej miejscowości
  urodzenia / wydarzenia
- Państwo urodzenia / wydarzenia - rekordy o wybranym państwie urodzenia /
  wydarzenia
- Imię - dla spisów osób, jeżeli osoba ma wybrane imię
- Nazwisko - dla spisów osób, jezeli osoba ma wybrane nazwisko
- Płeć - dla spisów osób, jeżeli osoba ma wybraną płeć

Po wyszukaniu rekordów, spełniających podany warunek, można przeprowadzać dalsze wyszukiwania w zawężonej, wyselekcjonowanej grupie rekordów, spełniających uprzednio podane warunki. Wyszukane rekordy można następnie posortować na wiele różnych sposobów.
Z lewej strony formularza wyświetlone są warunki wg których odbywa się sortowanie, z prawej ustala się i precyzuje te warunki.
Sortowania można dokonać wg:
- Położenia planety w znaku zodiaku
- Położenie wierzchołka domu w znaku zodiaku
- Daty urodzenia / wydarzenia
- Godziny urodzenia / wydarzenia
- Miejscowości urodzenia / wydarzenia
- Państwa urodzenia / wydarzenia
- Imienia
- Nazwiska
- Płci

Poniżej po lewej pokazano wynik szukania osób urodzonych w znaku Wodnika w wersji 4.0, a po prawej posiadających Słońce w domu 4 w wersji 4.1.

Rekordy wyszukiwane umieszczane są w rozwijalnym spisie posortowane alfabetycznie. W rozwijalnym okienku tekstowym, przed jego rozwinięciem, zawsze pojawia się informacja o ilości osób, które spełniły warunki wyszukiwania. Warunki te przechowywane są w drugim rozwijalnym okienku tekstowym, umieszczonym z lewej strony pod wymienionymi warunkami wyszukiwania. Oprócz wymienienia dotychczasowych warunków wyszukiwania wraz ze sprecyzowaniem ich parametrów np. "Słońce w trygonie do Księżyca z dokł. 3°", zostaje zaznaczone pole wyboru z prawej strony aktywnego warunku.

Po naciśnięciu przycisku "Przeglądanie spisu", przechodzi się z formularza wyszukiwania informacji do formularza wybranego spisu danych horoskopowych, gdzie można przeglądać wyszukane rekordy, analizując horoskopy oraz pozycje planet i domów horoskopowych. Po naciśnięciu przycisku "Szukanie danych" następuje ponowne przejście do formularza wyszukiwania. Naciśnięcie przycisku "Odtwórz pełny spis" pozwala powrócić do pełnego spisu rekordów w celu przeprowadzenia nowego wyszukiwania wg zmienionych warunków. Przycisk "Drukuj dane" w wersji 4.0 pozwala wydrukować zarówno pełny spis jak i wyszukane dane horoskopowe.
W wersji 4.1. druk wybiera się z górnego menu. Wydruk wyszukanych rekordów se spisu Postaci w formacie pdf przedtawiono poniżej.Spis miast polskich pozwala na przeglądanie bazy miast polskich zawierającej w wersji obecnej 2364 miejscowości, dla których podana jest długość i szerokość geograficzna. W spisie ujęto wszystkie miasta i gminy oraz dzielnice największych miast. Do spisu można dopisywać dalsze miejscowości, przeprowadzać drobne korekty znajdujących się w spisie miast lub je usuwać. Służą do tego przyciski "Dopisz", "Zmień" i "Usuń", przygotowujące zadeklarowane operacje i podświetlające w przynależnym im kolorze odpowiednie pola formularza. Operacje są realizowane po naciśnięciu przycisku "Potwierdź", a anulowane przyciskiem "Anuluj".
Należy podkreślić, że miasta polskie można dopisywać również z formularza danych, przy wprowadzaniu danych horoskopowych.
Formularze miast polskich w wersjach 4.0 i 4.1 przedstawiono poniżej.

Spis miast zagranicznych zawiera 8265 miast, które można w zależności od wyboru przeglądać w układzie alfabetycznym wg miast lub państw. Miasta zagraniczne, podobnie jak polskie, można dopisywać, korygować lub usuwać, należy jednak pamiętać, że przy ich dopisywaniu należy określić również państwo, a także występujące w nim strefy czasowe, przy czym można skorzystać z określonych już stref dla innych miast w danym państwie.
Miasta zagraniczne można dopisywać również z formularza danych, przy wprowadzaniu danych horoskopowych. Wprowadzając wówczas nowe miasto można skorzystać z automatycznego wprowadzania stref czasowych dla danego państwa lub przybliżonych współrzędnych dla sąsiedniego miasta.

W programie zakodowano tabele stref czasowych dla miast europejskich, dawych republik Związku Radzieckiego oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Formularze miast zagranicznych w wersjach 4.0 i 4.1 przedstawiono poniżej.

Spisy tematyczne umożliwiają zakładanie spisów tematycznych,w których grupowane są podobne dane horoskopowe, kontrolę nad spisami tematycznymi już założonymi przez użytkownika, zmianę ich nazwy, a także usuwanie niepotrzebnych spisów.

W celu ułatwienia orientacji, każda z tych operacji powiązana jest z innym kolorem okienek tekstowych, w których wyświetlane są dane horoskopowe. Każda operacja wymaga osobnego potwierdzenia i daje możliwość jej anulowania.
Wszystkie tematyczne spisy danych horoskopowych są zsumowane w spisie o nazwie "zbiorczy". Pozwala to na zachowanie wszystkich danych.
Aby wygodnie można było dokonywać operacji między spisami, formularz został podzielany na dwie części. W każdej wyświetlony jest jeden spis danych horoskopowych wybrany przez użytkownika. Rekordy kopiowane są zawsze ze spisu uaktywnionego radiowym przyciskiem wyboru.
Poszczególne rekordy w spisach można swobodnie kopiować, usuwać, zmieniać bądź przepisywać z jednej bazy tematycznej do drugiej. Rekordy w spisach można przegladać, badź korzystając z przycisków, pozwalających przemieszczać się w spisach zgodnie z ich numeracją, wynikającą z kolejnościa ich wpisywania bądź z umieszczonego na dole formularza okienka rozwijalnego, sortującego dane alfabetycznie. Poszczególne rekordy można zaznaczać klikając w nie lub wybierać ich grupy, korzystając z okienek numerycznych.

Zapis i lista kopii ekranowych i horoskopów umożliwia zapisywanie w dowolnej chwili kopii ekranowej na dysk do folderu Kopie ekranowe. Horoskopy wykonane w orientacji poziomej oraz kopie formularzy takich, jak np. zaćmienia Słońca czy fazy Księżyca zapisywane są jako bitmapy w formacie Png. Kopie ekranowe sporządzane w orientacji pionowej zapisywane są jako pliki Pdf. Zapis inicjowany jest przez dwuklik w formę wybranej kopii ekranowej.Listę kopii ekranowych obecnej sesji rozszerzono o listę horoskopów i formularzy, znajdujących się w folderach Kopie ekranowe, Obrazy i Obrazy_Pdf. Listy te wybierane są przez kliknięcie odpowiedniego przycisku. W trakcie wyświetlania listy, kopie ekranowe można zapisywać, a horoskopy z folderów usuwać. Listę odświeża się klikając odnośny przycisk.

Kopiowanie spisów tematycznych z wersji 3.5 - 3.8 - opcja umożliwia przekopiowanie spisów tematycznych ze starszych wersji programu, standardowo z folderu c:\Astrolog.win ale też z innego wskazanego folderu.

Sprawdzanie i korekta spisów - opcja ta sprawdza poprawność formatu spisów tematycznych i umożliwia ewentualną ich odbudowę z kopii zapasowej. Użytkownik zostaje poinformowany o liczbie spisów tematycznych z podaniem ilości ich rekordów. Można na nowo odbudować spis zbiorczy z zadeklarowanych spisów tematycznych. Można również sprawdzić i usunąć ewentualne puste oraz podwójne rekordy w spisach tematycznych. Opcja ta pozwala również na sprawdzenie spójności spisów danych horoskopowych, umieszczonych w folderze OSOBY i komentarzy do nich zawartych w przynależnych im osobnych plikach w folderze KOMENT.

Konwersja spisów tematycznych wersji 3.5 - 3.7 - opcja pozwala na konwersję spisów tematycznych ze starszych wersji Astrologa do wersji obecnej. W starszych wersjach nie uwzględniano pozycji Ceres i Eris, a rekordy spisów były krótsze. Konwersja uzupełnia rekordy o pozycje planet karłowatych. Konwersji mogą podlegać zarówno spisy w obecnym formacie jak i w starszym. Program znajduje wszystkie spisy tematyczne i zadaje pytanie, czy dany spis sprawdzić i przekonwertować. W przypadku zgody Użytkownika na konwersję pojawia się komunikat o liczbie przekonwertowanych rekordów.

Edycja błędnych spisów tematycznych bad - opcja stworzona w wersji 4.2 pozwala na naprawę plików z rozszerzeniem bad. Spisy można przeglądać w liniach po rekordzie, po pół rekordu i w postaci scalonej, w której są używane w programie. Można zmieniać kolory po każdym rekordzie, po każdym pół rekordu lub gdy plik jest scalony, bez podziału na linie. Poniżej przedstawiono edycje pliku w liniach o zmienianych kolorach po każdym rekordzie.Archiwizacja danych umożliwia przekopiowanie tematycznych spisów danych horoskopowych, komentarzy do nich, a także opisów horoskopów i ich obrazów do wybranego folderu w celu ich archiwizacji. Standardowo dane przekopiowywane są do folderu Backup Astrologa i zewnętrznego folderu AStrolog_Kopia_Danych. Elementy, które mają zostać zarchiwizowane zaznacza się przynależnymi im polami wyboru. Formularze archiwizacji w wersji 4.0 i 4.2 przedstawiono poniżej.

Wczytanie danych archiwizacyjnych z folderu Backup - opcja umożliwia przekopiowanie danych archiwizacyjnych z folderu Backup do odpowiednich folderów Astrologa.

Wczytanie danych archiwizacyjnych z folderu Astrolog_Kopia_Danych - opcja umożliwia przekopiowanie danych archiwizacyjnych z folderu zewnętrznego do odpowiednich folderów Astrologa, dzięki temu dane pozostaną po odinstalowaniu wersji Astrologa w celu jej aktualiacji.

Transfer spisów tematycznych wersji 4.2 do Excela - opcja utworzona w wersji 4.2 umożliwia transfer spisów tematycznych do Excela.