Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Progresje


Opcja ta składa sie z następujących podopcji:

- Progresje prymarne
- Progresje sekundarne
- Progresje tercjarne
Progresje podzielilismy dodatkowo na:
- Horoskop progresywny
- Progresje okresowe

Poniżej z lewej przedstawiono przykładowe progresje prymarne wg Gouchona nałożone na horoskop radix, a z prawej progresje prymarne wg Gouchona w wersji 4.1.

Po wprowadzeniu daty i obliczeniu progresywnych pozycji planet i domów wyrysowany zostaje horoskop. Progresywne pozycje planet i domów podane są po lewej jego stronie. Poniżej horoskopu wykreślone są dwie tabele aspektów. W górnej (prostokątnej) umieszczone są aspekty planet progresywnych do radixowych (bazowych). Planety radixowe (bazowe) umieszczone są z lewej strony, a progresywne u góry. U dołu w lewym rogu przedstawiono tabelę aspektów, które tworzą planety progresywne ze sobą, z uwzględnieniem zadeklarowanej w ustawieniach menu odchyłki. Tak jak i w tranzytach, aspekty główne wytłuszczono, aplikacyjne podkreślono, a obok tabeli prostokątnej podano ilość umieszczonych w niej aspektów głównych. Dla progresji, podobnie jak dla tranzytów, możliwa jest krokowa zmiana wprowadzonej daty i wykonywanie kolejnych progresji.
Od wersji 4.1 opcjonalnie dodano termy egipskie, kolorystykę żywiołów znaków zodiaku i pól aspektów w tabeli, w celu poprawy ich widoczności, jako harmonijne lub nieharmonijne.

W progresjach okresowych tabelarycznych planety wybieramy tak samo, jak przy tranzytach. Dodatkowo można wybrać zakres wiekowy lub czasowy. Przy wyborze zakresu wiekowego, kolejne progresje podawane są w latach życia z dokładnością do 1 tygodnia. Przy wyborze zakresu czasowego występujące progresje podawane są w datach kalendarzowych z dokładnością do 1 dnia.
Uwzględniono aspekty tworzone przez progresywne planety, Węzeł Księżycowy, Czarny Księżyc i Chirona. Poniżej po lewej przedstawiono przykładowe progresje sekundarne okresowe planet ciężkich w formie tabelarycznej w wersji 4.0, a po prawej wszystkich planet w zakresie 20 lat w wersji 4.1.

Progresje tercjarne są podobne do sekundarnych i róznia się jedynie przelicznikiem. Dla progresji sekundarnych 1 rokowi życia odpowiada symbolicznie 1 dzień, natomiast dla progresji tercjarnych przelicznik oparty jest o obieg Księzyca i jest nim 1 średni miesiąc gwiazdowy (syderyczny), wynoszący 27d 7h 43m 11s. Dla progresji sekundarnych i tercjarnych istnieje możliwość skorzystania z opcji graficznej, analogicznie jak w tranzytach, ale dotyczy ona jedynie badania aspektów progresywnych wybranej planety do wszystkich pozostałych planet radixowych (bazowych). Poniżej przedstawiono przykładowe progresje tercjarnerne okresowe Urana w formie graficznej.Od wersji 4.1 dodano progresje prymarne Mundane, zodiakalne i Field Plane. Progresje prymarne liczone są odmiennie w różnych systemach domów. Progresje prymarne Mundane obliczane są dla wszystkich systemów domów oprócz wprowadzonego dodatkowo w tej wersji systemu Topocentrycznego. Ze względu na specyficzny sposób obliczeń łuków progresywnych nie sporządza się dla nich horoskopów, a jedynie tabelę obliczonych łuków progresji przeliczonych na lata według wybranego klucza. W programie zastosowana trzy klucze:
1° RA łuku progresji = 1 rok (metoda Ptolemeusza)
0° 59' 08" RA łuku progresji = 1 rok (metoda Naiboda
Ruch dzienny Słońca w RA = 1 rok (metoda Placidusa)
Progresje zodiakalne obliczane są dla wszystkich systemów domów, oprócz domów równych i Porfiriusza. Polegają one na rzutowaniu planet na ekliptykę bez uwzględnienia ich szerokości ekliptycznej, stąd ich nazwa.
Progresje Field Plane obliczane są podobnie jak zodiaklane, ale uwzględniane są szerokości ekliptyczne planet progresywnych. Poniżej przedstawiono przykładowe progresje Mundane Słońca z zastosowaniem klucza Ptolemeusza (po lewej) oraz progresje zodiakalne tylko z łukiem dodatnim i trygonem progresywnych planet lekkich do natalnych w systemie domów tpopcentrycznych (po prawej). Zastosowano tutaj klucz Naiboda.

Poniżej po lewej przedstawiono progresywne koniunkcje tylko ujemnych łuków progresywnych planet ciężkich z zastosowaniem klucza prawdziwego ruchu dziennego Słońca.
Progresje prymarne można zapisać w pliku PDF jak pokazano poniżej po prawej na przykładzie progresji prymarnych Mundane Jowisza z zastosowaniem klucza Naiboda w systemie domów Placidusa. W kolumnie wydarzeń można zapisywać własne wydarzenia życiowe z dopasowaniem do daty progresji.

W wersji 4.2 dodano prezentacje kolumnową progresji sekundarnych wraz z ich opisem interpretacyjnym dla planet (od Słońca do Saturna) i osi (Asc i MC).Podobnie jak dla horoskopu tranzytowego, sporządzić można opisy interpretacyjne horoskopu progresywnego do radixu dla podanego czasu.