Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Horoskop horarny


Horoskop horarny sporządzany jest na czas zadania pytania, dotyczącego danego zdarzenia, bądź problemu i pozwala uzyskać na nie odpowiedź.
Po wpisaniu do formularza treści zadanego pytania oraz czasu i miejsca jego zadania, wykreślany jest horoskop horarny, w którym oprócz standardowych elementów horoskopowych, określono żywioł oraz atrybut Ascendentu i władcy godziny planetarnej, a także sprawdzono zharmonizowanie horoskopu.
W tabelce obliczono pozycję planet w znakach zodiaku i określono podstawowe "godności" i "słabości" planet według Ptolemeusza tzn. określono planetę władającą znakiem, dekanatem, okresem, żywiołem dziennym i nocnym, a także egzaltacje w znaku oraz siłę planety. Uwzględniono władztwo, egzaltację, detryment i upadek. Sprawdzono, czy planeta jest "w sercu" Słońca i czy nie jest "spalona". Dokonano oceny jej siły, korzystając z punktowego systemu "godności" i "słabości" planet według W.Lilly. Następnie określono położenie punktu przesilenia i punktu kontrastującego oraz sprawdzono, czy któraś z planet nie znajduje się w koniunkcji z wymienionymi wyżej punktami. W końcu sprawdzono, czy planeta nie znajduje się w stopniu egzaltacji, bądź stopniu krytycznym lub koniunkcji z wyróżnionymi gwiazdami stałymi. Pod uwagę wzięto następujące gwiazdy : Regulus, Aldebaran, Fomalhaut, Antares, Spica, Arctur, Algol, Plajady, Vindematrix oraz 22° Lwa i 19° Skorpiona. Elementy beneficzne oznaczono kolorem zielonym, a maleficzne czerwonym.

Pod tabelką umieszczono pomocny w analizie horarnej diagram biegu planet, na którym wrysowano planety, zgodnie z ich położeniami w znakach, w zakresie 0 - 30 stopni. Pod wykresem umieszczono uwagi wynikające z uwzględnienia takich elementów horoskopu jak: bieg jałowy Księżyca, położenie Księżyca w "Via Combusta", położenie Ascendentu w trzech pierwszych lub ostatnich stopniach znaku, położenie Wenus, Marsa, Saturna lub Jowisza na Ascendencie, położenie Saturna w 7 domu lub wierzchołka 7 domu, źle aspektowanego przez Saturna, położenie władcy 7 domu w detrymencie lub upadku lub "spalonego" władcy Ascendentu. Można wybrać tradycyjne Marsa Jowisza i Saturna, władztwo Urana, Neptuna i Plutona zamiast tradycyjnego lub nowe władztwo Ceres w Pannie i Eris w Byku. Przykładowy horoskop horarny zamieszczono poniżej.Od wersji 4.1 opcjonalnie dodano kolorystykę żywiołów znaków zodiaku i pól aspektów w tabeli, w celu poprawy ich widoczności, jako harmonijne lub nieharmonijne.Po zapoznaniu się z horoskopem horarnym, mamy możliwość dokonania jego derywacji, bądź wybrania do dalszej analizy określonych planet, poprzez zaznaczenie ich pól wyboru i dokonania analizy ich aspektów. Z analizy nie można wykluczyć Księżyca, z uwagi na jego pierszoplanowe znaczenie w analizie horarnej, natomiast można włączyć do analizy lub wyłączyć półsekstyl.

W tabeli aspektów poddano analizie aspekty znakowe kolejnych wybranych planet ze wszystkimi pozostałymi. Określono ich dokładność, aplikacyjność oraz zaznaczono, czy jest to aspekt lewy, czy prawy. Dla aspektów aplikacyjnych przyjęto oznaczenie ASP, a dla separacyjnych SEP, natomiast aspekty, które zmieniają się z aplikacyjnych w separacyjne lub odwrotnie, oznaczono odpowiednio przez A/S i S/A. Zbadano też wzajemną recepcje i określono czy zachodzi ona przez znak, żywioł, dekanat czy egzaltację. Dla aspektów aplikacyjnych określono datę efemerydalną wejścia w półorb, przy czym pod uwagę wzięto większy z dwóch półorbów aspektujących się planet, oraz datę dokładnego aspektu. Wielkości te określono także w oparciu o symboliczny przelicznik czasu, licząc ilość stopni, które musi przejść dana planeta, aby wejść w półorb lub utworzyć dokładny aspekt. Stopnie te oznaczają godziny (h), dni (d), tygodnie (t), miesiące (m), lata (l), bądź czas nieokreślony (?) w zależności od jakości znaku i domu horoskopowego, w którym dana planeta się znajduje, przy czym stosowane są dwa warianty, które rozdzielono ukośną kreską.

Następnie zbadano, czy nie zachodzi prohibicja, refranacja, lub frustracja. Utrudniają one pozytywne zakończenie sprawy. Dla prohibicji i frustracji określono planetę zakazującą lub udaremniającą pozytywne zakończenie sprawy wraz z aspektami, które tworzy ona z obiema kolejno analizowanymi planetami. Dla refranacji określono planetę retrogradującą lub planetę, która weszła do następnego znaku przed uściśleniem aspektu, określając w tabeli ten znak zodiaku.
Z kolei zbadano translacje i kolekcje światła, które mimo separacyjności aspektu mogą dać odpowiedź twierdzącą na zadane pytanie. Przy translacji i kolekcji światła czas wejścia w półorb i czas dokładnego aspektu dotyczą planety przenoszącej lub kolekcjonującej światło. W tabeli podano oba aspekty i planetę przenoszącą lub kolekcjonującą światło, która je tworzy z obiema kolejno analizowanymi planetami.
Przykładową tabelę aspektów zamieszczono poniżej.