Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Harmoniczne


Po wybraniu opcji harmonicznej na ekranie ukazuje się formularz danych przygotowany standardowo do wykreślenia natalnego horoskopu harmonicznego, a z prawej strony którego można wybrać wartość harmonicznej. Formularz danych określa w swoim nagłówku typ wybranego horoskopu.
Poniżej pokazano formularz danych do wyboru opcji harmonicznych w wersji 4.0 po lewej i 4.1 po prawej. Formularz w wersji 4.0 ma wilekoœć 965*620 pikseli, a wersji 4.1 1195*730 pikseli.

Dla wartości mniejszej od 1 wykreślany jest horoskop, w którym wartości położeń planet dzieli się przez ułamkową harmoniczną, czyli mnoży przez wartość harmoniczną większą od 1. Tak otrzymane wartości redukuje się do wartości mniejszych od 360° i umieszcza na kole horoskopu. Przykładowo planeta położona w 12° znaku Panny (162°), dla trzeciej harmonicznej (486°), przemieści się do 6° Lwa. Horoskop można wykreślić bez domów, bądź zastosować system domów równych (od Asc lub MC). Jednak o ile tylko czas horoskopu natalnego jest zdefiniowany, harmoniczne: Asc i MC będą zawsze określone. W kole wewnętrznym wykreślane są linie aspektów planetarnych. Sporządza się też tabelę aspektów i analizuje układ planetarny.
Poniżej pokazano przykładowy horoskop harmoniczny z harmoniczną 1/2 w wersji 4.1.Horoskop harmoniczny można nałożyć na horoskop natalny, jak w poniższym przykładzie w wersji 4.0. Wykreślona zostaje wtedy tabela aspektów harmonicznych do radixowych i harmonicznych względem siebie.Dla harmonicznej mniejszej od 1 można sporządzić harmoniczny horoskop tranzytowy i nałożyć go na harmoniczny horoskop natalny. Z lewej strony podane są harmoniczne pozycje planet: natalne i tranzytowe, a poniżej tabela aspektów harmonicznych planet tranzytujących do harmonicznych planet natalnych oraz tabela aspektów harmonicznych planet tranzytowych tworzonych między sobą. Obok podano liczbę poszczególnych aspektów głównych. Podobnie można wykonać dyrekcyjny i partnerski horoskop harmoniczny.Dla harmonicznej większej od 1 koło zodiakalne 360° dzieli się przez wartość harmonicznej, otrzymując np. dla harmonicznej 3 wartość pełnego koła równą 120°. Następnie wszystkie położenia planet redukuje się do tej wartości, tzn. że planeta położona w 12° znaku Panny (162°), będzie obecnie położona w 42° horoskopu harmonicznego. Nie wykreśla się tu ani domów horoskopowych, ani znaków zodiaku, jedynie wartości podziałowe horoskopu, badając skupiska planet i ich położenie w harmonicznych midpunktach planetarnych. Dla harmonicznej większej od 1 można określić orb midpunktów, to znaczy odchyłkę od dokładnego midpunktu, która będzie brana jeszcze pod uwagę. Orb można zmieniać skokowo o 5' przyciskami strzałkowymi w zakresie od 5' do 1°30'. Wraz z rosnącą wartością harmonicznej ogranicza się maksymalną wartość orbu.Tranzytowy horoskop harmoniczny przedstawia harmoniczne planety tranzytujące (koło zewnętrzne) nałożone na harmoniczne planety natalne (koło wewnętrzne).Poniżej kół horoskopowych wykreślana jest harmoniczna tabela tranzytujących planet w midpunktach natalnych. Korzystając z podopcji kroku czasowego można analizować tranzyty harmoniczne dla kolejnych dat. Kliknięcie Zamiana umożliwia wykreślenie harmonicznych pozycji natalnych planet oraz harmonicznej tabeli planet natalnych w midpunktach tranzytowych w zakresie orbu zadeklarowanego w formularzu harmonicznym.Podopcja Sortowanie midpunktów wykreśla tabelarycznie posortowane według stopni lub kolejnych planet harmoniczne planety tranzytujące w harmonicznych midpunktach natalnych. Kliknięcie Zamiana wykreśla natomiast posortowane tabele harmonicznych planet natalnych w harmonicznych midpunktach tranzytowych.Wybierając podopcję Planety w midpunktach uzyskujemy obraz 15 kół horoskopowych przedstawiających kolejne planety tranzytujące, Asc, Mc i Węzeł Księżycowy w harmonicznych midpunktach natalnych. Kliknięcie Zamiana wykreśla natomiast obraz 15 kół horoskopowych przedstawiających kolejne planety natalne, Asc, Mc i Węzeł Księżycowy w harmonicznych midpunktach tranzytowych.Bardzo podobnie sporzadza się harmoniczne horoskopy dyrekcji prymarnych i łuku solarnego oraz harmoniczne horoskopy partnerkie.
Dla harmonicznych większych od 1 można wykreślić natalne pozycje planet na osi oraz ich 24 harmoniczne. Podobnie wykreśla się diagramy tranzytów, dyrekcji prymarnych i dyrekcji łuku solarnego.Prezentacja okresowa przedstawia czas, w którym harmoniczna planeta tranzytująca znajdzie się w harmonicznym midpunkcie planet natalnych. Prezentację okresową tranzytów harmonicznych wybiera sie z odrębnego formularza, przedstawionego poniżej (z lewej w wersji 4.0 o rozmiarze 600* 800 pikseli i z prawej w wersji 4.1 o rozmiarze 700*1000 pikseli

Wyodrębniono tabelaryczną i graficzną prezentację tranzytów harmonicznych. Prezentacja tabelaryczna rozróżnia prezentację przybliżoną i dokładną. W prezentacji dokładnej podstawowym przedziałem czasu jest przedział miesięczny, a pozycje planet podawane są z dokładnością do 1 minuty. Prezentacja przybliżona umożliwia wybór przedziału miesięcznego lub rocznego. Przy wyborze przedziału miesięcznego pozycja aspektu podawana jest z dokładnością do 1 godziny, a rocznego do 1 dnia. Wybrać można okres kalendarzowy (miesiąc lub rok), określony (od danego miesiąca i roku początkowego do miesiąca i roku końcowego lub od określonego roku początkowego do końcowego) bądź okres 10 - letni dla prezentacji dokładnej i 100 - letni dla przybliżonej. Zaznaczając pole wyboru przy planecie, dokonujemy wyboru planety lub grupy planet, które chcemy poddać analizie. Można wybrać również harmoniczny Asc i MC. Z prawej strony formularza dokonujemy wyboru przynajmniej dwóch planet, których midpunkty nas interesują (może być ich więcej). Uwzględnić można także Asc i MC. Midpunkt dwóch planet oznaczony jest ukośną kreską między nimi. Znalezienie się planety tranzytującej w midpunkcie oznaczone jest znakiem równości między planetą, a parą planet tworzących midpunkt. Kolor żółty oznacza znalezienie się tranzytującej planety w środku krótszego łuku łączącego planety midpunktu, a kolor czerwony - dłuższego. Przykładowe harmoniczne tranzyty okresowe miesięczne i roczne pokazano poniżej.W wersji 4.2 zastosowano przewijalna tabelę i opcjonalne kolorowanie pól aspektów w celu poprawy ich czytelności. W poniższym przykładzie przedstawiono harmoniczne 10-letnie dyrekcje łuku solarnego planet ciężkich do minpunktów natalnych.Prezentacja graficzna umożliwia prezentację harmonicznych planet tranzytujących do harmonicznych planet natalnych, harmonicznych midpunktów natalnych lub obu tych elementów. Typ wybranej prezentacji wyświetlony jest w nagłówku formularza okresowego. Prezentacja harmonicznych tranzytów graficznych do planet natalnych pozwala na wybór planety lub grupy planet tranzytujących i cyklu od dziennego, poprzez miesięczny, roczny 12 - letni, 25 - letni do 100 - letniego. Położenie harmonicznych planet natalnych przedstawiono w formie poziomych linii. Na ich tle przebiegają pogrubione krzywe tranzytów harmonicznych.Opcja harmonicznych koniunkcji tranzytowych do midpunktów natalnych umożliwia wybranie jednej planety tranzytującej oraz co najmniej dwóch planet tworzących midpunkty. Na wykresie w zakresie orbu, zadeklarowanego w formularzu harmonicznym przedstawione są tranzyty planet harmonicznych tworzące aspekty koniunkcyjne z midpunktem wybranych planet, czyli przechodzące przez środek łuku łączącego wybrane harmoniczne planety natalne. Krótszy i dłuższy łuk rozróżniany jest w opisie kolejnością planet tworzących midpunkt. Koniunkcja z pojedynczą planetą jest traktowana jako koniunkcja z midpunktem planety do samej siebie po krótszym łuku i opisana pojedynczym symbolem planety, a opozycja jako koniunkcja z midpunktem planety do samej siebie po dłuższym łuku i opisana podwójnym symbolem planety natalnej.Harmoniczne tranzyty graficzne do planet i midpunktów natalnych przedstawiają pogrubionymi krzywymi tranzyty wybranej grupy planet na tle poziomych linii, przedstawiających harmoniczne pozycje planet i midpunktów natalnych. Oprócz planet i ich grup wybrać można także Asc i MC. Planety mogą tworzyć midpunkt obliczony po krótszym i dłuższym łuku, co ma swoje odzwierciedlenie w ich kolejności w opisie symbolu midpunktu. Opozycyjna pozycja planety natalnej traktowana jest jak koniunkcja planety z samą sobą po dłuższym łuku i oznaczona przez podwójny symbol planety rozdzielony ukośną kreską. Cykle można wybierać poczwszy od dziennego dla Asc i MC, poprzez miesięczny, roczny, 12, 25 i 100 - letni. Dla cyklu miesięcznego i rocznego możliwy jest ich podział na cykle połówkowe (półmiesięczne i półrocznne). Dla cyklu dziennego oraz miesięcznego (gdy nie jest wybrany Księżyc) oraz rocznego od Jowisza uaktywnione zostaje wykreślanie linii koniunkcji. Żółtą linią przerywaną łączone są wtedy punkty koniunkcji planet tranzytujących z planetami i midpunktami natalnymi z osią czasu, co umożliwia odczytanie czasu tych koniunkcji.Okresowe prymarne dyrekcje harmoniczne i dyrekcje harmoniczne łuku solarnego wykreśla się podobnie jak okresowe tranzyty harmoniczne.