Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: 71 389-05-19

Efemerydy


Opcja ta składa się z dziewięciu rozbudowanych podopcji: efemeryd tabelarycznych, graficznych i dynamicznych i takichże aspektów efemerydalnych, współrzędnych sferycznych, szukania aspektów i ingresów, tablic zaćmień Słońca i Księżyca, biegu jałowego Księzyca, czasów agnihotry i tattwicznych.

Efemerydy tabelaryczne dotyczą planet oraz planetoid i Czarnego Księżyca i obliczane są, wyświetlane oraz drukowane na wybrany miesiąc i rok. Obejmują lata 10000 p.n.e. do 10000 n.e. (dla Plutona, Ceres i Eris oraz planetoid 1 p.n.e. - 2500 n.e.).Efemerydy graficzne pozwalają graficznie ukazać ruch planet na tle znaków zodiaku. Podobnie jak w tranzytach wybieramy określoną planetę bądź grupy planet, podając odpowiedni zakres czasowy. W przypadku planet szybkich i Księżyca oraz obserwacji wszystkich planet jest to wybrany miesiąc, przy wyłączeniu Księżyca analizowany jest wybrany rok. Przy wyborze dłuższych zakresów czasu analiza może być kontynuowana. Efemerydy graficzne umożliwiają śledzenie 12-letniego, 25-letniego, bądź 100-letniego okresu, począwszy od zadeklarowanego roku początkowego.Efemerydy dynamiczne pozwalają obserwować dynamicznie ruch planet, Czarnego Księżyca i Chirona wraz z przyjętym krokiem czasowym. Planety, Czarny Księżyc i Chiron przedstawione są w formie małych kółek z oznaczeniem astrologicznym, przemieszczających się na tle siatki współrzędnych. Na osi pionowej zaznaczono deklinację w stopniach, na północ i południe od równika. Na osi poziomej zaznaczono cały zodiak od 0 - 360 °. Dobierając krok, obserwować można przemieszczanie się planet i zmianę ich położeń zarówno w zakresie ich długości ekliptycznych, jak i deklinacji, choć wielkości te stanowią współrzędne dwóch różnych układów sferycznych. Doskonale widać retrogradację planet oraz tworzenie aspektów aplikacyjnych i separacyjnych na tle znaków zodiaku, a także tworzenie paraleli i kontrparaleli. Pod siatką współrzędnych podano położenie planet w znakach zodiaku, a także ich deklinację oraz tworzone aspekty. Odchyłkę aspektu od wartości dokładnej podano w stopniach i minutach łuku. Wartość odchyłki poniżej pół stopnia przedstawiono kolorem aspektu.Aspekty efemerydalne dzielą się na tabelaryczne, graficzne i dynamiczne. Po wyborze prezentacji tabelarycznej aspektów efemerydalnych analizowane zostają aspekty tworzone przez poruszające się planety między sobą. Można wybrać dowolne dwie planety lub grupę planet. Możliwe jest wybranie prezentacji wierszowej przybliżonej bądź dokładnej minutowej. Przy prezentacji wierszowej można dokonać obliczeń aspektów dla okresu rocznego (planety wolne) lub miesięcznego (pozostałe planety), bądź dowolnie wybranego okresu. Dla prezentacji przybliżonej obliczenia dokonywane są co 2 tygodnie lub codziennie w zależności od zadeklarowanego okresu. Przy prezentacji dokładnej, minutowej obliczenia obejmują okres miesięczny lub dowolny i dokonywane są co godzinę.Prezentacja graficzna aspektów efemerydalnych dotyczy wybranej planety i pozwala na obserwacje przebiegu aspektu w zakresie 2° od aspektu dokładnego. Analizowane są aspekty dowolnej planety (oprócz Księżyca) do planet pozostałych w przedziale miesiąca. Przy zadeklarowaniu dłuższego zakresu czasu, analiza jest kontynuowana. Miesięczne okresy można podzielić na 2 okresy półmiesięczne. Można zadeklarować pomijanie lub uwzględnianie półsekstyli i kwinkunksów. Wszystkich deklaracji dokonuje się przez uaktywnienie odpowiednich pól wyboru na formularzu prezentacji planet.Prezentacja dynamiczna aspektów efemerydalnych przedstawia planety, Czarny Księżyc i Chirona w postaci małych kółek, przemieszczających się krokowo z szybkością zależną od przyjętej czasowej wartości kroku. Na osi pionowej z lewej strony określono planetę, której przynależny jest dany pas ruchu, z prawej strony określono znak zodiaku, w którym planeta aktualnie się porusza. Na osi poziomej oznaczono stopnie w znakach zodiaku od 0 do 30. Takie założenie umożliwia łatwą obserwację tworzenia się aspektów głównych, przy których planety odległe są od siebie o wielokrotność 30°. Sytuacja taka odpowiada ustawieniu się planet w linii pionowej. Pod siatką współrzędnych podano położenie planet w znakach zodiaku, a następnie przedstawiono tworzone aspekty, podając w stopniach i minutach ich odchyłkę od aspektu pełnego. Gdy odchyłka ta staje się mniejsza od pół stopnia, jej wartość podawana jest w kolorze przyjętym dla danego aspektu. Pozwala to na lepsze wychwycenie aspektów aplikacyjnych, które się zacieśniają tworząc dokładny aspekt.Współrzędne sferyczne pozwalają przedstawić sytuację na niebie w danej miejscowości i czasie w kilku układach współrzędnych sferycznych. W układach ekliptycznych heliocentrycznym i geocentrycznym podana jest długość i szerokość ekliptyczna, w układzie równikowym południkowym - kąt godzinny i deklinacja, w układzie równikowym równonocnym - rektascensja i deklinacja, wreszcie w układzie horyzontalnym - azymut i wysokość. Oprócz tego podano aktualną wartość czasu gwiazdowego, nachylenia ekliptyki, nutacji w długości i nachyleniu. Podano również odległość planet od Słońca i od Ziemi w jednostkach astronomicznych. Podobnie jak w tranzytach dynamicznych można krokowo obserwować zmianę pozycji planet wraz ze zmianą czasu. Krok czasu można dobierać począwszy od 1 minuty, skończywszy na 100 latach w przód lub w tył, poprzez godziny, dni i miesiące bądź wybrać krok ciągły.Opcja „Orbity” pozwala na graficzne przedstawienie orbit heliocentrycznych i geocentrycznych planet. Z prawej strony przedstawiono planety w układach równikowym południkowym i horyzontalnym dla prezentacji heliocentrycznej oraz równikowym równonocnym i horyzontalnym dla prezentacji geocentrycznej. Po najechaniu myszką na planetę wyświetlone zostają jej współrzedne w danym układzie. Poniżej przedstawiono przykładową prezentacje geocentryczną planet lekkich.Cykle deklinacyjne przedstawiajš wykres deklinacji (położenia na północ lub południe od równika niebieskiego) wybranej planety, a także Chirona lub grupy planet w wybranym okresie czasu. Według niektórych autorów deklinacja planet wolnych wpływa na wydarzenia historyczne, a Księżyca na zjawiska pogodowe.Szukanie aspektu ma na celu wyszukanie najbliższego wybranego aspektu dla podanej pary planet, wybranej z ukazującego się formularzyka wyboru planet i aspektów. Można poszukiwać następnego lub poprzedniego wybranego aspektu dwóch planet.Szukanie ingresu zrealizowane jest podobnie jak szukanie aspektu. Należy wybrać planetę i poszukiwany jest czas, w którym nastąpi przejście planety przez początek wybranego znaku zodiaku. Po znalezieniu ingresu wykreślany jest jego horoskop. Podobnie jak przy poszukiwaniu aspektu, wyświetlane są położenia planet i ich aspekty. Z lewej strony horoskopu podane są pozycje domów i planet dla momentu ingresu.

Figury koniunkcji planetarnych - opcja ta pozwala na wykreœlenie do 102 kolejnych koniunkcji wybranych dwóch planet w wybranym zakresie lat. Linie planetarne można kreœlić z uwzględnieniem lub nie retrogradacji planet, odznaczajšc lub nie odnoœne pole wyboru.Zaćmienia Słońca i Księżyca są obliczane i wykreślanew formie tabelarycznej w zakresie wybranego ćwierćwiecza.
Dla zaćmień Księżyca podana jest data i czas rzeczywisty GMT lub efemerydalny TDT momentu kulminacyjnego zaćmienia oraz czas trwania jego fazy półcieniowej, częściowej i całkowitej. Niektóre zaćmienia Księżyca kończą się na fazie półcieniowej, czy częściowej, jednakże prawie połowa zaćmień składa się z wszystkich trzech faz, łącznie z fazą całkowitą zaćmienia.Dla zaćmień Słońca podana jest data i czas rzeczywisty GMT lub efemerydalny TDT momentu kulminacyjnego zaćmienia oraz czas trwania zaćmienia częściowego, obrączkowego lub całkowitego. Określone jest również, czy zaćmienie jest centralne czy niecentralne. Dla Słońca zaćmienie jest albo częściowe, albo obrączkowe albo całkowite. Zaćmienie częściowe jest zawsze niecentralne. Zaćmienie obrączkowe i całkowite jest prawie zawsze centralne. Sporadycznie może zdarzyć się zaćmienie niecentralne. Istnieje możliwość kontynuowania przeglądania zaćmień w następnych ćwierćwieczach bądź wybrania dowolnego zaćmienia i oglądnięcia horoskopu na ten moment, a także nałożenia go na horoskop radix.Fazy Księżyca umożliwiają wyświetlenie tabeli wszytkich faz Księżyca na dany rok w czasie urzędowym. Można wybrać z tabeli dowolna fazę i sporządzić na ten moment horoskop. Horoskopy faz można nakładać na horoskop radixowy i przechodzić do horoskopów następnych lub poprzednich faz Księżyca.Bieg Jałowy Księżyca umożliwia wyznaczenie wszystkich okresów biegu jałowego Księżyca w obrębie zadeklarowanego miesiąca. Podawany jest czas trwania biegu jałowego, znak zodiaku, w którym bieg jałowy występuje, oraz ostatni aspekt utworzony przez Księżyc w danym znaku, który jest zarazem początkiem danego okresu biegu jałowego Księżyca.Domy, doby i pasma księżycowe umożliwiają wyznaczenie w postaci tabelarycznej kolejnych dób, domów i pasm księżycowych w zakresie wybranego miesiąca.Wschody i zachody planet w tym Słońca i Księżyca wyświetlane i drukowane są w czasie rzeczywistym dla wybranych z odrębnego formularza planet, wybranego roku i określonej miejscowości.Czasy Agnihotry umożliwiają wydrukowanie czasów rzeczywistych palenia Agnihotry o wschodzie i zachodzie słońca, dla danego roku i określonej miejscowości. Czasy te różnią się od kalendarzowych czasów wschodów i zachodów słońca, które uwzględniają zjawisko refrakcji atmosferycznej i obliczane są na skraj tarczy słonecznej.

Tattwy wykreślane są dla wybranego miesiąca i miejscowości i obliczane są od momentu wschodu Słońca w kolejności: tattwa przestrzeni, powietrza, ognia, wody i ziemi. Kazda tattwa trwa 24 minuty i jest oznaczona odrebnym kolorem. W zakresie każdej tattwy powinno podejmować się określone działania, które opisane są poniżej tabeli czasów tattwicznych.