Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Biorytmy


Biorytmy określają indywidualny cykl fizyczny, psychiczny i intelektualny rozpoczynający się w momencie urodzin. Cykl fizyczny trwa 23 dni, psychiczny 28 dni, a indywidualny 33 dni. Plusy (+) oznaczają fazę plusową cyklu, a minusy (-) jej fazę ujemną. Cykl fizyczny(F) decyduje o samopoczuciu fizycznym, psychiczny(P) stymuluje pracę serca, szybkość reakcji, aktywność seksualną, a intelektualny(I) odpowiada za inteligencję, pamięć, logikę i dyspozycje twórcze.
Okresem kryzysu dla człowieka są dni przełomu między fazami. Dzień kończący fazę dodatnią , a będący początkiem ujemnej, nazywa się dniem krytycznym(X), natomiast kończący fazę niżu nazywa się dniem zerowym(0).
Znajomość swoich cykli biorytmicznych pozwala odpowiednio zaplanować sobie zajęcia i wypoczynek.
Program umożliwia także określanie i badanie własnego cyklu biorytmicznego, oznaczonego literą "W".

Biorytmy podzielono na indywidualne i partnerskie. Dla tych obu podopcji zaprojektowany został wspólny formularz wprowadzania danych, pokazany poniżej, dla wersji 4.0 po lewej i 4.1 po prawej. Bazuje on na astrologicznej bazie osób, z której możemy wprowadzać osoby do formularza, możliwe jest jednak sporzadzanie biorytmów dla nowych osób.

Biorytmy indywidualne można wykreślać korzystając z prezentacji miesięcznej,lub rocznej. Może mieć ona postać graficzną:lub tabelaryczną:Biorytmy partnerskie można przedstawić w postaci cykli miesięcznych lub tabeli rocznej. Cykle miesięczne przedstawiono ponizej.Pod wykresem w tabelce podano w jakich dniach wymienione osoby mają wspólny wyż biorytmiczny (+), niż biorytmiczny (-), dzień zerowy (0), dzień krytyczny (X), maksimum (^) lub minimum (~) cyklu. W pierwszej linii kolorem niebieskim określono cykl fizyczny, w drugiej kolorem zielonym cykl psychiczny, a w trzeciej kolorem czerwonym cykl intelektualny. Poniżej podano procentowo biopowinowactwo fizyczne, psychiczne i intelektualne analizowanych osób.W prezentacji tabelarycznej wykreślona zostaje roczna tabela wspólnych dni wyży (+) i niży (-) biorytmicznych, dni zerowych (0) i krytycznych (X) oraz wspólnego maksimum (^) i minimum (~) cyklu. Informacje te wykreślane są w standardowych, podanych powyżej kolorach. Pozwalają one lepiej zaplanować termin wspólnych zajęć lub termin wspólnego wypoczynku.