Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Astrokartografia


Astrokartografia umożliwia przedstawienie w formie graficznej krzywych ascendentowych i descendentowych oraz linii Medium i Immum Coeli planet. Linie te powstają wskutek relokacji horoskopu radix i wyznaczają miejsca na Ziemi, w których dana planeta na skutek relokacji znajdzie się na Ascendencie, Medium Coeli, Descendencie bądź Immum Coeli.
Można wybrać mapę dowolnego kontynentu i wykreślić na nim przebieg linii planetarnych. Można wybrać mapę pokolorowaną lub czarno-białą, Można wykonywać dowolne kroki czasowe. Krok można zmieniać w zakresie od 1 minuty do 100 lat. Przesuwając myszą po mapie, u dołu formularza wyświetlane zostają aktualne współrzędne geograficzne myszy. Jeżeli w polu myszy znajdzie się miejscowość umieszczona w bazie miast, miasto i jego współrzędne zostają również wyświetlone, jak pokazano poniżej na przykładzie mapy świata w wersji 4.0 z lewej i mapy Europy w wersji 4.1 z prawej.

Naciśnięcie lewego przycisku myszy powoduje wyświetlenie aktualnych dla położenia myszy i odpowiadajšcych mu na mapie wsółrzednych geograficznych i czasu pozycji planet i osi oraz wykreślenie małego kółka horoskopowego, jak pokazano poniżej dla wersji 4.0 a lewej i wersji 4.1 z prawej, a podwójne kliknięcie powoduje sporządzenie horoskopu efemerydalnego dla danego punktu.

Można przejść do dwóch dalszych formularzy "Szukanie miast" i "Szukanie czasu". Formularz pierwszy umożliwia szukanie miast na wybranej linii planetarnej lub na przecięciu dwóch wybranych linii (wybór opcjonalny) dla danego czasu. Poniżej z lewj pokazano formularz szukania miast w wersji 4.0, a z prawej w wersji 4.1.

Kliknięcie w wyszukane miasto z listy powoduje wykreślenie horoskopu efemerydalnego dla danego czasu i wyszukanego miasta. Poniżej kliknięto amerykańskie miasto Champaign, które spełmia warunek pobytu Marsa na Ascendencie nie dalej niż 0.1 stopnia.Można również wykreślić krzywe przecięć wybranej planety na Asc lub Dsc z innymi liniami planet na IC lub MC, bądź krzywych przecięć planety na linii MC lub IC z innymi liniami planet na Asc lub Dsc. W tych przypadkach otrzymujemy krzywe dla danego dnia. W poniższym przykładzie szukamy linii Marsa na Ascendecie w przecięciu z innymi liniami planet na MC lub IC. Dla danego dnia otrzymujemy obrazy prezentowane poniżej, z lewej dla wersji 4.0 i z prawej dla wersji 4.1.

Widząc z jakimi liniami może dojść do przecięcia, możemy wybrać daną linię jako drugą linię przecięć na formularzu i przejść do szukania przecięć obu linii przy kroku miesięcznym, otrzymując wiele krzywych przesuniętych względem siebie, będących odzwierciedleniem kolejnych dni, jak przedstawiono poniżej w obu wersjach programu. Kolorem niebieskim z prawej strony oznaczono kolejne dni miesiąca, a czerwonym na liniach przecięć zaznaczono godziny w czasie uniwersalnym.

Zmieniajšc krok na 1 dzień uzyskuje się wykres przedstawiający na czerwonej linii miejscowości spełniające podane kryteria wyszukiwania, skorelowane z narastającym na czerwonej linii czasem.
W przykładzie z lewej w wersji 4.0 linia przecięcia Marsza na Ascendencie z Jowiszem na Medium Coeli przechodzi prze Bukareszt 4 czerwca 2016 roku, a z prawej w wersji 4.1 przez Warszawę 21 czerwca tegoż roku o godz. 17:43 czasu uniwersalnego. Poruszanie się myszš po czerwonej linii pokazuje współrzędne geograficzne wraz z najbliższymi miejscowościami oraz czas przęcięcia linii planetarnych w tym miejscu.

Kliknięcie myszą w czerwoną linię powoduje wykreślenie pozycji planet i domów oraz małego horoskopu dla miejscowości i czasu na czerwonej linii przecięć planetarnych.

<

Dwukliknięcie w miejscowoœć na czerwonej linii powoduje wykreslenie horosopu efemerydalnego dla miejscowoœci i czasu, spełniajšcych zadane wyszukiwanie planet na liniach planetarnych z podanymi orbami, jak pokazano poniżej dla Bukaresztu w wersji 4.0 z lewej i Warszawty dla wersji 4.1 z prawej.

Miejscowości na przecięciu wybranych linii planetarnych można także szukać bezpośrednio z formularza szukania miast, a klikając w wyszukaną miejscowość otrzymuje sie także horoskop efemerydalny dla danej miejscowości i czasu, w którym wybrane linie planetarne przecinają się.

Formularz szukania czasu ma za zadanie szukania czasu pobytu miasta na wybranej linii planetarnej. Czas wyświetlany jest w okienku tekstowym formularza. Można wybierać planety i osie. Rozwijalne okienka umożliwiają wybranie dowolnego miasta polskiego lub zagranicznego, a następnie znalezienie najbliższego czasu pobytu miasta na wybranej linii planetarnej. Następnie można szukać następnego lub poprzedniego czasu pobytu na linii planetarnej, bądź wykreślić horoskop efemerydalny dla danego czasu i miejsca. Formularze szukania czasu w obu wersjach przedstawiono poniżej.

W wersji 4.1. szukany jest najbliższy pobyt Słońca na Ascendencie 1 listopada 2019 roku w Tychach Paprocanach. Dla otrzymanego czasu można wyświetlić horoskop, który pokazano poniżej, rzeczywiście Słońce dla znalezionego czasu jest na Ascendencie.