Kontakt


Zbigniew Arański
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Numerologia


Opcja ta pozwala na sporządzenie indywidualnej bądź partnerskiej karty numerologicznej, numerologicznych tranzytów, numerologicznego programu życia wg Małgorzaty Brzozy oraz wybór optymalnego podpisu, pseudonimu, optymalnych numerologicznie imion dla narodzonego dziecka, a także imion bierzmowania.
Podopcja ustawień numerologicznych pozwala na stosowanie systemu numerologicznego zgodnego z własnymi oczekiwaniami.

Analiza indywidualna pozwala sporządzić portret numerologiczny nowej osoby lub osoby znajdującej się już w numerologicznym spisie osób.
Formularz danych numerologicznych umożliwia wprowadzenie trzech imion i trzech nazwisk lub pseudonimów. Formularz zawiera także pola wyboru umożliwiające określenie, które z imion lub nazwisk były zapisane w akcie urodzenia bądź zawarcia małżeństwa i które są obecnie używane. Dane te mogą zostać zapisane w numerologicznym spisie osób i być pobierane z okienka rozwijalnego, znajdującego się obok tematycznego spisu osób.Formularz danych numerologicznych, po wprowadzeniu imion i nazwiska oraz daty urodzenia osoby, wyświetla w okienkach tekstowych podstawowe dane numerologiczne tj. Drogę Życia wynikającą z daty urodzenia, Liczbę Duszy, Liczbę Realizacji oraz Cele Ekspresji, a ponadto Liczbę Mocy, Podpisu i Przeznaczenia.
Przykładową kartę numerologiczną pokazano poniżej.W lewym górnym rogu karty umieszczone są imiona i nazwiska, a pod nimi liczbowe odpowiedniki liter. Liczby te rozbite są na dwie grupy, określające liczby samogłosek i spółgłosek. Dla każdej grupy liczb określana jest wynikowa liczba dla każdego imienia i nazwiska. Wynikowe liczby samogłosek określają Liczbę Duszy, spółgłosek Liczbę Realizacji, a zsumowane liczby spółgłosek i samogłosek określają Cele Ekspresji. Liczby te umieszczone są po prawej stronie karty numerologicznej. Powyżej nich obliczona jest Droga Życia, wynikająca z sumowania liczb daty urodzenia, przy czym sumowanie może być przeprowadzone metodą wertykalną, horyzontalną, poprzez redukcję liczb złożonych lub metodą sumaryczną w zależności od wybrania podopcji ustawień numerologicznych. Zsumowanie Drogi Życia i Celów Ekspresji określa Liczbę Mocy. Zsumowanie liczb odpowiadających literom używanego podpisu określa Obecny Podpis, a zsumowanie Drogi Życia i Obecnego Podpisu definiuje Przeznaczenie.

Poniżej przedstawiono graficznie Kabalistyczny i opcjonalnie Rozszerzony Diament Życia, a z ich prawej strony obliczono trzy Cykle Życia: Formujący, Twórczy i Żniwny oraz określono bufory czasowe między nimi. Poniżej określono Warunki zewnętrzne, podając ich zakresy wiekowe. Pierwszy warunek określany jest mianem Warunku Wcielenia. Następnie obliczono Wyzwania. Określono Wyzwanie Piersze, Drugie i Główne, a w przypadku gdy Wyzwanie Dodatkowe różni się od Głównego, również jest ono określane. Najechanie myszą na element Kabalistycznego Diamentu Życia wyświetla na żółtym tle jego znaczenie.

Z lewej strony określono Płaszczyznę Ekspresji oraz Temperament/Uzdolnienia, obliczając ilość poszczególnych liczb odpowiadających literom imion i nazwiska. Z prawej strony przedstawiono Zawartośc imion i nazwisk oraz Lekcje Karmiczne i Talenty. Lekcje Karmiczne wynikają z najmniejszej ilości liczby liter imion i nazwiska, a Talenty z ich ilości największej.

W dolnych tabelkach przedstawiono Kwadraty mantyczne z podziałem na używane imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Z prawej strony wyróżniono Liczby mistrzowskie, karmiczne i szczególne. Liczby mistrzowskie 11 i 22, 33 itd. w górnej części karty numerologicznej wykreślone są w kolorze zielonym, karmiczne: 13, 14, 16, 19 i 26 w kolorze czerwonym, a szczególne: 17,27, 40 i 41 w kolorze żółtym.

Poniżej określono Numer aktywny, wynikający z sumowania wartości liter używanego imienia, Numer dziedziczny, wynikający z sumowania wartości liter używanego nazwiska oraz Aurę imion i nazwiska, wynikają z sumowania ilości ich liter. Obok obliczono Żywioł, wynikający z liczby dnia urodzenia.

Zawarte w programie opisy numerologiczne umożliwiają wyświetlenie opisów interpretacyjnych karty numerologicznej.Numerologiczne dane osób można zapisać w numerologicznej bazie, przedstawionej poniżej. Program pozwala na korzystanie z wielu tematycznych baz numerologicznych, które można zakładać i usuwać według swoich potrzeb.Analiza partnerska umożliwia sporządzenie partnerskiej karty numerologicznej.Z lewej strony przedstawiona jest analiza numerologiczna osoby A, a pod nią osoby B. Z prawej strony obliczone są liczby Drogi Życia, Duszy, Realizacji, oraz Cele Ekspresji osoby A, a poniżej osoby B. Dla obu osób przedstawiono graficznie Diamenty Życia i obliczono Cykle Życia, Warunki zewnętrzne i Wyzwania oraz Zgodność wibracji. Poniżej obliczono Kwadraty mantyczne i przedstawiono dla obu osób Liczby mistrzowskie, karmiczne i szczególne.

Tranzyty numerologiczne wykreślane są dla kolejnych lat, począwszy od roku urodzenia, Dla danego roku podany jest aktualny wiek osoby, liczba roku uniwersalnego, roku osobistego, litery i zawartość imion i nazwisk oraz esencje. Każda z liter trwa tyle lat, ile wynosi jej wartość numerologiczna. Wartości liczbowe liter dla danego roku stanowią zawartość, a ich suma wyznacza esencje. Szczególnie ważne są powtarzające się ciągi esencji.

W lewym dolnym rogu wykreślony jest Rok, Miesiąc i Dzień uniwersalny, a pod nimi Rok, Miesiąc i Dzien osobisty. Dni, miesiące i lata osobiste obliczane są na podstawie daty urodzenia osoby i aktualnej daty pobranej z komputera. Rok Osobisty wynika z sumowania dnia i miesiąca urodzenia i Roku Uniwersalnego (kalendarzowego), Miesiąc Osobisty uzyskuje się sumując Miesiąc Uniwersalny (kalendarzowy) z Rokiem Osobistym, a Dzień Osobisty, sumując Dzień i Miesiąc Uniwersalny oraz Rok Osobisty.

Pośrodku w systemie magów obliczono klucz do charakteru oraz ton dominujący dla bieżącego roku i trzy cykle czteromiesięczne, dotyczące analizowanej osoby.W prawym dolnym rogu wykreślona jest prognoza dla danego zdarzenia lub czasu zadania pytania, o ile określona została dokładna godzina i minuty. Podana liczba podaje syntezę, ostateczny rezultat dla zdarzenia lub zadanego pytania.

Program życia wg Małgorzaty Brzozy przedstawia tabelarycznie wibracje cyklu mozliwości, lat osobistych, litery i zawartość używanych imion i nazwisk oraz esencje dla podanych okresów życia. Z prawej strony tabeli mozna wpisać ważniejsze wydarzenia aby śledzić ich powtarzalność bądź dokonać analizy numerologicznej.Dobór podpisu i pseudonimu. Naciśnięcie przycisku "Twórz Pseudonimy Doskonałe" lub "Twórz Pseudonimy Ewentualne" powoduje zaproponowanie wielu pseudonimów do wyboru dla poszczególnych kombinacji Liczby Duszy, Liczby Realizacji i Celów Ekspresji. Kombinacje dają pseudonimy doskonałe bądź ewentualne. Obecny pseudonim można zachować bądź można go zastąpić tworzonym. Sugerowane pseudonimy zbudowane są z imienia lub imion pobranych z bazy imion uzupełnionych o liczby wibracji liter. Wybierając inne kombinacje Liczby Duszy, Liczby Realizacji i Celów Ekspresji w rozwijalnym okienku, otrzymujemy inne zestawy pseudonimów.

Naciśnięcie przycisku "Utwórz Korzystny Podpis" generuje sugerowane podpisy dla podanych kombinacji Drogi Życia, Podpisu i Przeznaczenia. Kombinacje ułożone są w kolejności dającej najpierw podpisy doskonałe, a w dalszej kolejności dobre i możliwe.Wybierając jeden z podpisów z okienka rozwijalnego jako sugerowany podpis i naciskając przycisk "Koryguj Utworzony Podpis" przechodzimy do odrębnego formularza samodzielnego tworzenia podpisu. W poszczególnych kolumnach podane są zestawy liter o wibracji od 1 do 9. Litery z poszczególnych kolumn przeciaga się myszką w dowolne miejsce do okienek tworzonego podpisu. Na bieżąco podawana jest aktualna wartość Drogi Życia, Podpisu i Przeznaczenia oraz ocena jakości tworzonego podpisu wg Małgorzaty Brzozy.

Podobnie wybierając jeden z pseudonimów z okienka rozwijalnego jako sugerowany pseudonim i naciskając przycisk "Koryguj Utworzony Pseudonim" przechodzimy do odrębnego formularza samodzielnego tworzenia pseudonimu. W poszczególnych kolumnach podane są zestawy liter o tej samej wibracji. Dla tworzonego pseudonimu dostępne są wyróżnione litery, których należy użyć. Zestawy samogłosek można dobierać z okienka rozwijalnego znajdującego się na dole formularza. W prawej górnej części formularza podana jest obecna i oczekiwana wibracja samogłosek. Litery z poszczególnych kolumn przeciaga się w dowolne miejsce do okienek tworzonego pseudonimu.Wybór imion dziecka umożliwia dobranie dwóch optymalnych numerologicznie imion dla narodzonego dziecka. Po wprowadzeniu daty urodzenia dziecka i określeniu jego płci oraz wpisaniu nazwiska, w okienkach rozwijalnych pojawia się optymalny zestaw pierwszych i drugich imion, które mogą zostać wybrane.

Można skorzystać z Metody trójkąta lub Metody Małgorzaty Brzozy. W pierwszej metodzie perwsze imiona dobierane są zgodnie z zasadą, aby dzień urodzenia, pierwsza litera imienia i liczba imienia stanowiły trzy różne liczby, należące do tego samego żywiołu. Drugie imiona dobierane są tak, aby suma liczb imion i nazwiska była równa liczbie Drogi Życia.
W metodzie Małgorzaty Brzozy imiona dobierane są tak, by do Drogi Życia dopasować Liczbę Duszy, Liczbę Realizacji i Cele Ekspresji. Można dobrać imiona doskonale lub dokonać wyboru ewentualnego, korzystając z większej puli imion.Wartości liczbowe imion wyświetlone są z ich prawej strony. Zmiana pierwszego imienia powoduje dobranie odpowiedniego zestawu imion drugich. Przy każdej zmianie zestawu imion obliczane są aktualne liczby: Duszy, Realizacji i Cele Ekspresji. Zaznaczając pole wyboru można obliczyć zawartość imion i nazwiska. Dla wybranych imion można wykreślić indywidualną kartę numerologiczną dziecka, naciskając przycisk "Wykreśl Kartę Numerologiczną".

Wybór imion bierzmowania. Formularz wyboru imienia bierzmowania zawiera okienka tekstowe pierwszego i drugiego imienia oraz nazwiska oraz rozwijalne okienko, w którym umieszczane są imiona bierzmowania. Umieszczone po lewej stronie okienka wyboru pozwalają zadeklarować czy chcemy imię bierzmowania wybrać spośród imion świętych, błogosławionych, czy jednych i drugich. Umieszczone z prawej ich strony przyciski "Przeglądaj Bazę Imion" i "Dobierz Imię Bierzmowania" pozwalają na własny wybór imienia z całej dostępnej bazy imion swiętych i błogosławionych lub dobór imion optymalnych numerologicznie.Na formularzu wyświetlana jest kombinacja Liczby Duszy, Liczby Realizacji i Celów Ekspresji i oceniana ich jakość. Dobrane imię może być doskonałe, ewentualne lub złe. Na dole formularza wyświetlana jest aktualna zawartośc imion i nazwiska uwzgledniając imię bierzmowania.

Przy przeglądaniu bazy imion bierzmowania wyświetlana jest jedynie kombinacja Liczby Duszy, Liczby Realizacji i Celów Ekspresji oraz oceniana ich jakość, kombinacje mogą być doskonałe, ewentualne lub złe. Przy doborze imion bierzmowania można wybrać z okienka rozwijalnego daną kombinację i wybrać imię spośród kilku wyświetlonych w okienku i dobranych dla spełnienia danej kombinacji. Kombinacje Liczby Duszy, Liczby Realizacji i Celów Ekspresji zostały umieszczone w kolejności dającej najpierw kombinacje doskonałe, a następnie ewentualne. Nie uwzgledniono tu kombinacji złych.

Spis imion umożliwia edycję dostepnej bazy imion męskich i żeńskich oraz imion świętych i błogosławionych. Baza imion męskich zawiera obecnie 984 imiona i jest w kolorze niebieskim, baza imion żeńskich zawiera 747 imiona i jest w kolorze różowym. Można wybrać również przeglądanie 355 imion męskich oraz 243 żeńskich świętych i błogosławionych. Skorelowany z tabelą imion pasek z rozwijalnym okienkiem posortowanych alfabetycznie imion umożliwia wybór dowolnego rekordu, następnego lub poprzedniego, pierwszego lub ostatniego. Przy każdym imieniu, z prawej strony, określono jego wibrację liczbową. Tabele imion mogą byc sortowane według ich rekordów zapisu do bazy imion, alfabetycznie według imion lub według narastających ich liczowych wibracji.Korzystając z przycisków "Dodaj imię" i "Usuń imię" można zmieniać zawartość bazy imion według własnego uznania. Przycisk "Analizuj imię" wyświetla kartę imienia, w której analizowana jest wartość wibracji imienia oraz zawarte w imieniu wibracje mistrzowskie, karmiczne bądź szczególne. Poniżej analizowana jest fala imienia i kwadrat mantyczny.Ustawienia numerologiczne pozwalają wyświetlić stosowany alfabetyczny klucz liczbowy w systemie pitagorejskim, zdefiniować zestaw samogłosek, uznając bądź nie za samogłoskę głoskę y, można wybrać sposób obliczania Liczby Drogi Życia, którą obliczać można metodą wertykalną, horyzontalną, poprzez redukcję liczb złożonych lub sumarycznie, biorąc pod uwagę wszystkie trzy powyższe metody, można na koniec zdecydować, czy uwzględniać Diament Życia Rozszerzony, czy jedynie Kabalistyczny.

Wszystkie wymienione wyżej ustawienia są zapamiętywane i mogą być stosowane bez ponownego definiowania w następnych sesjach.

W wersji 1.1 Ezoteryka dodano możliwość kreślenia trójkąta marsyliańskiego.Na formularzu Spisu Imion umożliwiono drukowanie alfabetycznej listy imion oraz listy imion posortowanej według wibracji w Wordzie.W Wordzie można też drukować rozszerzoną analizę imienia, skorelowanš ze Słownikiem Imion Numerologicznych Małgorzaty Brzozy w jednej z dwóch możliwych postaci: z tabelkami lub bez.W wersji 1.2 Ezoteryka dostępne jest skalowanie formularzy do pełnej rozdzielczoœci ekranu. Zwiększa to znacznie ich czytelnoœć. Dzięki sugestiom i materiałom wróżki Ksymeny, opcja numerologiczna została znacznie rozbudowana. Karty numerologiczne (takżę partnerskie) można wykreślać dla samych dat urodzenia.
Dodano opcje wykreślania diamentów kabalistycznych w formie piramidy schodkowej, umożliwiając wpisanie wszystkich występujących podliczb w cyklach i warunkach zewnętrznych. Określono numerologicznie bieżąca datę, rok osobisty i numerologiczny, podając jego granicę. Obliczono lata, miesiące oraz godziny Pustki. Nową postać karty numerologicznej pokazano poniżej.W wersji 1.2 na karcie numerologicznej opcjonalnie można wybrać kwadrat mantyczny lub diagram Shine'a. W diagramie Shine'a każda wibracja litery w używanym imieniu i nazwisku oraz cyfrze daty urodzenia przedstawiona jest jako okrąg wokół jej cyfry wibracji. Im więcej danych wibracji, tym więcej okręgów, co wizualnie pozwala okreslić ich ilość. Łatwo też można zobaczyć pełne linie i skosy, np skos porozumienia u Einsteina.

Dla związku dwóch osób dodano elementy karmiczne związku, a także ich wspólną Drogę Życia, oceniono także zgodność wibracji Dróg Życia obu osób ze sobą. Poniżej pokazano nową kartę partnerską dla dwóch osób w pełnej rozdzielczości ekranu.Opcje Programu Życia przedstawiono w rozwijalnej tabeli mieszczącej okres 100 lat od urodzenia. Przyjęto dokładne, obliczane początki lat numerologicznych, bedące pierwszym nowiem po 4 września danego roku, w odróżnieniu od średnich dat przyjętych w wersji 1.1. Opcje tę przedtawiono poniżej.Tabelę Programu Życia można zapisać do pliku pdf, a następnie wydrukować interesujący okres. Program umożliwia wpisywanie ważnych wydarzeń życiowych z boku tabeli w linii poszcególnych dat. Tabela drukowana jest w orientacji poziomej.W trójkącie marsyliańskim kolorystycznie, oprócz triad artystycznych, oznaczono również triady naukowe i handlowe, jak przedstawiono poniżej w wersji z pełną rozdzielczością ekranu.W wersji 1.2 Ezoteryka dodano możliwość wykreślania Trójkąta Marsyliańskiego dla samej daty, aby zobrazować potencjalne możliwości wibracyjne wybranego dnia. Trójkąt Marsyliański dla wybranej daty można wykonać przy wybraniu w ustawieniach programu Diamentów Życia z podliczbami.
Obliczanie Drogi Życia rozszerzono o możliwość obliczania wszystkich podliczb, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w ustawieniach numerologicznych.
W opcji numerologicznej diamentu z podliczbami dodano opis interpretacyjny Czasu Pustki, Roku Osobistego, Roku Numerologicznego i ich kombinacji. Dodano możliwość uwzględniania w tabeli i opisach interpretacyjnych, lub nie, liczb mistrzowskich, karmicznych i szczególnych, zawartych w imionach i nazwiskach.
Autorzy książek numerologicznych używają często różnej terminologii wibracji numerologicznych, czasem mylącej i wzajemnie sprzecznej. Dlatego w formularzu numerologicznych ustawień dodano przycisk Terminologia wibracji numerologicznych, umożliwiający wyświetlenie tabeli, w której została zebrana terminologia stosowana przez różnych autorów.